แชร์หน้านี้

ชื่อหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Science)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU)
ที่ตั้ง
อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย (อาคาร 27)
เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2000
เว็บไซต์ : http://human.bsru.ac.th

ตราสัญลักษณ์และสีประจำคณะ

ความหมาย : จังหวะและความงามแห่งการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์
เพื่อสร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเป็นเอกภาพ
องค์ประกอบ : วงรีแทนตราพระราชลัญจกรมหาวิทยาลัยราชภัฏ สีม่วง คือสีประจำมหาวิทยาลัย สีเขียว คือ สีประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพัฒนาการมายาวนานพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเริ่มจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงาน วิชาการแบ่งเป็นหมวดวิชาต่างๆได้แก่หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น ขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลังจากนั้นจึงได้พัฒนา มาตามลำดับดังนี้
ปีพ.ศ.๒๕๑๘ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีศักยภาพและเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาตรี มีการพัฒนาหมวดวิชามาเป็นคณะวิชา ประกอบด้วย ๓ คณะคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะครุศาสตร์ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา บรรณารักษศาสตร์มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารในเบื้องต้นขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะวิชาภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปีการศึกษา ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”และตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ มีศักดิ์และสิทธ์ที่จะประสาธน์ปริญญาได้ถึงระดับดุษฎีบัณฑิต คณะวิชาต่างๆจึงได้พัฒนามาเป็นคณะในระบบมหาวิทยาลัยและเปิดสอนเป็น ๔ คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ บริหารงานในรูปของโปรแกรมวิชาภายใต้การกำกับดูแลของประธานโปรแกรมวิชา คณบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตามลำดับ
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ คณะรัฐบาลได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ในระยะแรกมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ หน่วยงานและต่อมาได้ขยายการบริหารงานออกเป็น ๑๔ หน่วยงานหลักในปัจจุบันโดยที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น ๑ ใน ๑๔ หน่วยงานหลักดังกล่าว มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารโดยแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๓ ส่วนคือ ๑) สำนักงานคณบดี ๒) ภาควิชามนุษยศาสตร์และศิลปกรรม และ ๓) ภาควิชาสังคมศาสตร์มุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและรับนโยบายจากอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้การบริหารงานของคณะอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารคณะที่ขึ้นตรงต่อคณบดีและมีภาควิชาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสาขาวิชาตามลำดับ
ส่วนการพัฒนาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในพันธกิจด้านนี้โดยวางแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ การพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีการดำเนินการโดยลำดับดังนี้
ปีการศึกษา ๒๕๔๙ สาขาวิชาที่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษา มีจำนวน ๒ สาขาวิชา คือ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และรัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ สาขาวิชาที่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจำนวน ๗ สาขาวิชา คือ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบประยุกต์ศิลป์ ส่วนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่เปิดรับนิสิตใหม่เนื่องจากไม่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ แต่ยังคงมีนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ศึกษาอยู่
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาวิชาที่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมและเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจำนวน ๒ สาขาวิชา คือ นาฏศิลป์และการแสดง และภาษาจีน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ สาขาวิชาที่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมและเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจำนวน ๒ สาขาวิชา คือ นิติศาสตร์ และ อิสลามศึกษา และมีสาขาที่แจ้งปิดหลักสูตรตามระบบกลไกการปิดหลักสูตร คือ ออกแบบประยุกต์ศิลป์
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF : HEd.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญ และมีการดำเนินการเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว อย่างจริงจังโดยจัดการประชุม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้แก่คณาจารย์ทุกคนในคณะ ซึ่งในขั้นต้นคณะร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นเบื้องต้น และหลังจากพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปเสร็จสิ้นแล้วคณะได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาแกนเป็นลำดับต่อมาและในช่วงตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทุกสาขาวิชาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตาม ขั้นตอนมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๒) โดยการพัฒนาปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยสาขาวิชาอิสลามศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับชื่อสาขาเป็นสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจำนวน ๔ สาขา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ ดนตรีศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และศิลปกรรม และทุกสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษากำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เช่นเดียวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒ เสร็จสิ้น และได้รับการอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ดนตรีตะวันตก ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ส่วนสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาปรับปรุง ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก่อนการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท จำนวน ๓ หลักสูตร คือ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา และได้พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในลำดับต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ บางสาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของบุคลากรทำให้ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจึงได้ดำเนินการปิดหลักสูตรตามระบบกลไกการปิดหลักสูตร และมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาขึ้นใหม่ตามความต้องการของสังคมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ศิลปกรรม และ นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ และเริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจำนวน ๑ สาขาวิชา คือ รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี ๑ สาขาวิชาคือ ธุรกิจอิสลามศึกษาที่ยังคงใช้หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และกำลังปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนหลักสูตรในระดับปริญญาโทที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓ สาขาวิชา คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีตะวันตก) ศิลปกรรมมหาบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปกรรม) และรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่) และกำลังพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ สาขาวิชา คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังคงใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชาเช่นเดียวกับในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และหลักสูตรเดิมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ อีก ๑ หลักสูตร คือ ธุรกิจอิสลามศึกษา ในขณะเดียวกันสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยปรับชื่อหลักสูตรเป็นธุรกิจอิสลาม และยังคงเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกยังไม่ได้เปิดสอน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้นอีก ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจอิสลาม และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือ การจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ทำให้สาขาวิชาดนตรีตะวันตก และสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการดนตรี โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ครบทุกหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชา คือ การจัดการสารสนเทศ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ธุรกิจอิสลาม และ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก และหลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น ๒ สาขาวิชา คือ ศิลปกรรม และ นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600