หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม
วันที่ 2018-07-22 17:03:39 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน : การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่เกณฑ์ใหม่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมการทำผลงาน ทางวิชาการโดยใช้หลักเกณฑ์ใหม่
วันที่ 2018-07-22 16:48:25 โครงการทำนุ บำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม : “เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบสร้างสรรค์แก่ประชาชน”
วันที่ 2018-07-22 16:44:48 โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร: มัคคุเทศก์ท้องถิ่นร่วมสมัย
วันที่ 2018-07-10 15:27:20 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนในยุคไทยแลนด์ 4.0 and Beyond
1 2 3 4 5