หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม
วันที่ 2018-07-10 15:26:10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 3D ONLINE SYSTEM) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ 2018-07-10 15:22:26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย :เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสมและการบูรณาการเชิงพื้นที่
วันที่ 2018-07-02 17:57:48 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาสู่มาตรฐานสากลแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒: English for IELTS Preparation (ระยะที่ ๒)
วันที่ 2018-06-18 16:21:00 โครงการ “การนำเสนอบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ : เสวนาถกประเด็นปัญหาจากประสบการณ์กองบรรณาธิการวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
1 2 3 4 5