หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม
วันที่ 2018-05-31 15:04:03 โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
วันที่ 2018-05-31 14:59:14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อ ขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)
วันที่ 2018-05-31 14:56:58 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ : อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ
วันที่ 2018-05-02 10:55:35 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (ELTS Prep Course International English Language Testing System)
2 3 4 5 6