หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม
วันที่ 2018-07-02 17:57:48 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาสู่มาตรฐานสากลแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒: English for IELTS Preparation (ระยะที่ ๒)
วันที่ 2018-06-18 16:21:00 โครงการ “การนำเสนอบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ : เสวนาถกประเด็นปัญหาจากประสบการณ์กองบรรณาธิการวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
วันที่ 2018-05-31 15:04:03 โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
วันที่ 2018-05-31 14:59:14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อ ขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)
3 4 5 6 7