หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม
วันที่ 2018-12-07 14:39:28 โครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพและบุคลากร สายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา : Digital Disruption ความท้าทายกับการยกระดับ มาตรฐานการศึกษา และคุณภาพบัณฑิตในยุค Thailand 4.0 ระยะที่ 2
วันที่ 2018-12-07 14:06:38 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุร
วันที่ 2018-12-07 13:37:27 We are the winner!
วันที่ 2018-11-23 15:38:24 โครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา : Digital Disruption ความท้าทายกับการยกระดับมาตรฐาน การศึกษา และคุณภาพบัณฑิตในยุค Thailand 4.0
1 2 3 4 5