หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม
วันที่ 2018-08-20 11:23:10 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน : การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่เกณฑ์ใหม่ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะที่ 2
วันที่ 2018-08-03 16:44:05 โครงการพัฒนาบริการสิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และลดพลังงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย
วันที่ 2018-08-03 16:43:15 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 2018-07-22 17:15:07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ทักษะการใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในรั้ว มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1 2 3 4 5