หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2017-08-21 14:40:34 เอกสารดาวน์โหลดวิชาสังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 1/2560
วันที่ 2017-08-21 09:29:55 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)(วิชาแกนคณะ)
วันที่ 2017-08-09 16:13:01 แบบฟอร์มการสำรวจรายชื่ออาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 2017-07-04 15:55:36 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศ เรื่อง “การติดตามการปฏิบัติการสอน การบริการวิชาการและการสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้
1 2 3 4 5