หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2019-07-10 15:00:59 แบบเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 2019-07-10 13:34:01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 2019-07-10 13:31:28 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 2019-07-10 13:28:17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
1 2 3 4 5