หน้าหลัก > โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เทคนิคการเรียนการสอนจากประสบการณ์ และการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียน เข้ากับการบริการทางวิชาการของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
2016-06-08 13:28:29 LINE it!
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เทคนิคการเรียนการสอนจากประสบการณ์ และการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียน เข้ากับการบริการทางวิชาการของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บูรณจิตร  แก้วศรีมล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และบริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เทคนิคการเรียนการสอนจากประสบการณ์ 
และการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียน เข้ากับการบริการทางวิชาการของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ คณะฯได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล 
,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  หนูสวัสดิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ และ
คณะครุศาสตร์ ณ อาคารเจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) (ตึก๒๗) ห้องประชุมแก้วโกเมน (ห้อง ๒๗๐๗C)