หน้าหลัก > โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน”
2017-05-30 09:21:54 LINE it!
โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน”
โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน” 
วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม อาจารย์อภิญญา หนูมี ได้
ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน”  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ
ได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ มาให้ความรู้ 
ภายใต้หัวข้อแนวทางการจัดทำ มคอ.๓ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสอนเทคนิคการจัดทำสื่อสำหรับการเรียนการสอน 

ทั้งนี้อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ อาคาร ๒๗ ชั้น ๗ ห้องประชุมแก้วโกเมน (๒๗๐๗C)​

 กำลังแสดง 60-4-26 มหกรรมKM.jpg