หน้าหลัก > โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
2017-05-30 09:23:56 LINE it!
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในต่างประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยมีนิสิตในสาขาภาษาอังกฤษ 4ปี และคบ.5ปี ภาษาจีน และสาขานาฏยศิลป์ศึกษา จำนวน
ทั้งหมด 12 คนโดยนิสิตได้เดินทางไปไปฝึกประสบการณ์  ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศจีน และประเทศฟิลิปปิน ตั้งแต่
วันที่ 8 พฤษภาคม จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้สร้างทักษะในทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติ การใช้ทักษะภาษาในการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการทำงานในอณาคตให้แก่นิสิต
 
กำลังแสดง 60-5-8 ส่งนศ ไปตปท..jpg