หน้าหลัก > โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตราฐานอุดมศึกษา และกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป: พัฒนาอาจารย์ให้ก้าวไกลไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0
2017-06-06 09:22:34 LINE it!
โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตราฐานอุดมศึกษา และกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป: พัฒนาอาจารย์ให้ก้าวไกลไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานอุดมศึกษา และกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป : พัฒนา
อาจารย์ให้ก้าวไกลไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
วิทยากรโดย อาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย(หลักสูตร ๕ปี) ,อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอม-
พิวเตอร์ ,คุณวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณจิรภาส อาภามาศกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โครงการนี้คณาจารย์

ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ และพร้อมที่จะนำสื่อนั้นไปใช้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​