หน้าหลัก > โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
2017-06-13 14:11:08 LINE it!
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ โดยอาจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดี 
เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์ทุกสาขาวิชา ร่วมต้อนรับผู้ปกครอง อีกทั้งการนำเสนอประสบการณ์การฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศจีน บรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น