หน้าหลัก > โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “ปรับทักษะอัตลักษณ์นิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
2017-07-21 12:32:46 LINE it!
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “ปรับทักษะอัตลักษณ์นิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ อาคาร ๒๗ ชั้น ๔ โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย์ กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธ์ุ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดี กล่าวต้อนรับ วิทยากร
โดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ บรรยายในหัวข้อ “ปลูกฝังวัฒนธรรมไทย ที่ส่งผลต่อความสุขของคนในสังคม” และอาจารย์ วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร และทีมงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ