หน้าหลัก > โครงการด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล : การพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนคณะในยุคดิจิตัล
2017-12-25 10:31:15 LINE it!
โครงการด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล : การพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนคณะในยุคดิจิตัล

 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ได้มาตรฐานสากล : การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนคณะในยุคดิจิตัล
นำโดยอาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยจัดให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย (2704A) อาคาร 27 ชั้น 4 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามแก่คณาจารย์และบุคลากร