หน้าหลัก > โครงการทำนุ บำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย : สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐
2018-01-30 13:47:10 LINE it!
โครงการทำนุ บำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย : สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยอาจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ เพื่อเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายใต้โครงการทำนุ บำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย : สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ได้ความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน ประธานสาขาวิชานาฏยศิลป์ และอาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ ทำการฝึกซ้อมการแสดงชุด “ขวัญข้าว” ซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านได้อย่างกลมกลืน สวยงาม และตระการตา