หน้าหลัก > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ การศึกษาและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย”
2018-03-20 12:01:26 LINE it!
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ การศึกษาและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย”

 วันศุกร์ที่16 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย”นำโดยอาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการโครงการ 
เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ระดับคณะ และระดับ 
มหาวิยาลัย ทั้งนี้ อาจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย (2704A) อาคาร 27 ชั้น 4 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร แก้วศรีมล ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และอาจารย์วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามแก่คณาจารย์และบุคลากร