หน้าหลัก > โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาสู่มาตรฐานสากลแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒: English for IELTS Preparation (ระยะที่ ๒)
2018-07-02 17:57:48 LINE it!
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาสู่มาตรฐานสากลแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒: English for IELTS Preparation (ระยะที่ ๒)

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรองคณบดี ผศ.ดร. กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช และผช.คณบดี อ.กิลเบิร์ต อีเดินท์ เม่ามีศรี ได้นำคณาจารย์ จำนวน 18 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร Intensive English Preparation for IELTS ณ St.Giles International Central London กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาสู่มาตรฐานสากลแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒: English for IELTS Preparation (ระยะที่ ๒) 


ในการนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วย ผศ.พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และ ผศ.ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางไปเยือน สถาบัน St.Giles International Central London เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชการ กิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม สถาบัน St.Giles International Central London อาทิ ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน และห้องเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ทันสมัยและเอื้อต่อกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ