หน้าหลัก > โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนในยุคไทยแลนด์ 4.0 and Beyond
2018-07-10 15:27:20 LINE it!
โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนในยุคไทยแลนด์ 4.0 and Beyond