หน้าหลัก > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พุทธศักราช 2561
2018-10-10 13:26:17 LINE it!
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พุทธศักราช 2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

พุทธศักราช 2561

 

 

เดือนมีนาคม 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นครุภัณฑ์สำหรับทำกิจกรรมของสาขาวิชาภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื่องจากเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานความเย็นไม่ทั่วถึง ทำให้เครื่องปรับอากาศที่มีอยู่นั้นทำงานหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

 

 

เดือนเมษายน

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป็นวัสดุสำหรับใช้ในการผลิตเอกสารโครงการศาสนากับการพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

 

 

เดือนพฤษภาคม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใช้เป็นเอกสารสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัมนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นตำราสำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุโครงการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ร่วมสมัยในเขตธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับใช้โปสเตอร์นิทรรศการโครงการแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 15 พฤษภารม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ติดตั้งห้องโสต อาคาร 27 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสำหรับจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

 

 

เดือนมิถุนายน

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับใช้เป็นวัสดุสำหรับโครงการถกประเด็นปัญหาจากประสบการณ์กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับใช้เป็นวัสดุ การเตรียมการรับการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นตู้สำหรับคณาจารย์ในสาขาวิชา ให้นิสิตไว้ส่งงานของสาขาวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับใช้เป็นเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะคง  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุโครงการพัมนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัมนาศักยภาพนักวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้สำหรับติดตั้งห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นสื่อสำหรับใช้ในการเรียนการสอน วิชาภูมิศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561

 

 

เดือนกรกฎาคม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการทำนุ บำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบสร้างสรรค์แก่ประชาชน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้บุหนังเทียม สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป็นวัสดุสำหรับผลิตเอกสารและสื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน วิชาภูมิศาสตร์ ของสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุโครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศสำหรับนักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

 

 

เดือนสิงหาคม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 13 อาคาร 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับใช้เปิดสื่อการเรียนการสอน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับใช้เป็นวัสดุสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตเอกสารงานประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นหนังสือในสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ทำการศึกษาหาความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นหนังสือในนิสิตในสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ทำการศึกษาหาความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุสำหรับใช้ในสาขาวิชาสังคมศึกษา ค.บ.5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้สำหรับผลิตเอกสารและสื่อการสอน สาขาวิชาสังคมศึกษา ค.บ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่  28 สิงหาคม 2561

 

 

เดือนกันยายน

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารสาขาวิชาภาษาไทยเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 3 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุสาขาวิชานาฏยศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 4 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุผลิตเอกสารและสื่อการเรียนการสอน ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 5 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเนื่องจากอะไหล่คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสาขาวิชาสังคมศึกษาชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 5 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุที่ใช้ในสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิดเอกสารการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อใช้ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุเพื่อผลิตเอกสารการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อใช้ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 13 กันยายน 2561