หน้าหลัก > โครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา : Digital Disruption ความท้าทายกับการยกระดับมาตรฐาน การศึกษา และคุณภาพบัณฑิตในยุค Thailand 4.0
2018-11-23 15:38:24 LINE it!
โครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษา : Digital Disruption ความท้าทายกับการยกระดับมาตรฐาน การศึกษา และคุณภาพบัณฑิตในยุค Thailand 4.0