สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Databrarian: วิชาชีพสารสนเทศยุค Big Data - ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน

กระบวนการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กร: กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อ.ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว

ความจำเป็นขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม - อ.เนตร โพธิ์เขียว
ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน - อ.อภิญญา หนูมี
หลักการของผังมโนทัศน์ Principle of Concept Mapping - ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์
อาคารสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Information Building - ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์
การส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะไทย - ผศ.วรุณรัตน์ คนซื่อ
 
สาขาวิชาภาษาไทย

บ้านแห่งการนําศาสตร์พระราชา พัฒนาท้องถิ่น - ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา

บรรณาธิกรกิจกับการทำงานหนังสือในยุคที่สื่อเปลี่ยน - ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว

เพลงทรงเครื่องเรื่องพระอภัยมณี: วรรณศิลป์แบบชาวบ้านกับการสืบสานวรรณคดีเอกของไทย
- ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง

บทบาทของ “เรื่องเล่าชีวิต” ในรายการไมค์หมดหนี้ - ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สุธรรมดี
ซ้องกั๋งรังสรรค์กวีวัจน์ การแต่งบทร้อยกรองตามขนบวรรณกรรมไทย - ผศ.สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

ถอดบทเรียนจากการวิพากษ์นวัตกรรมแบบเริ่มเรียนภาษาไทย มูลาบาฮาซา
(ป.๑ – ๖)โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - ผศ.ชัชศรัณย์ จิตคงคา

การศึกษาควรมีค่าเท่ากับความสุข - ผศ.ปาณิสรา เบี้ยมุกดา
“ภาษาบาลี” รากฐานและวิวัฒนาการของภาษาไทย - อ.ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง
บทเย้ย : วิวาทปฏิพากย์ในเพลงทรงเครื่อง - อ.น.ท. สมบัติ สมศรีพลอย
เทคนิคการเป็นพิธีกร - อ.สิริชัย เอี่ยมสอาด
ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของผู้เรียนชาวต่างประเทศ - อ.ทัศนี ทองสมบุญ
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับปัญหาการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีน - อ.วิโรจน์ กองแก้ว
 
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

A Combination of Local Identity and International Advancement in the 21st Century by TRENDS Model: A Case Study of BanSomdejchaophraya Rajabhat University - รศ.ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล

Silent Letters in English - ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ
Sign: Ep 2 Dimensions of Sign System - รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
Effects of Extensive Reading on Thai University Students - ผศ.ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์
 
สาขาวิชาภาษาจีน
อักษรจีน : หมวดนําอักษรจีน - อ.กมลวรรณ พารันนิตย์
 
สาขาวิชานาฏยศิลป์
ความหมาย ประเภท และลักษณะกระบวนท่ารำของระบำมาตรฐาน - ผศ.ดร.กชกร ชิตท้วม
“ลมุล ยมะคุปต์”ตำนานบรมครูผู้มีอัจฉริภาพทางนาฏศิลป์ - ผศ.ดร.คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง
รําแม่บทใหญ่ : พัฒนาการจากภาพลายเส้นสู่การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทย - อ.ดร.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานทางนาฏศิลป์กับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงและผู้ชม - อ.ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู
 
 
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ทัศนธาตุ เรื่อง เส้น และรูปร่างรูปทรง - ผศ.มนพัทธ์ พวงขุนเทียน

แนวทางในการประเมินราคาการออกแบบ - อ.พัทธนันท์ วรรณพงศ์สิริ
ศิลปะยุคคลาสสิกและศิลปะยุคกลาง - ผศ.ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์
 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
คำลักษณนาม “ตัว” ในภาษาไทยและในภาษาญี่ปุ่น (Classifier/tua/ in Thai and Japanese)
- ผศ.ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์
กองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น (自衛隊)
ศึกษาความแตกต่างของไวยากรณ์ 아/어서/여서 กับไวยากรณ์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน
- อนุสรา สุขบําเพิง
 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ศาสนากับสังคมในปัจจุบัน - ผศ.ดร.ประยงค์ อ่อนตา
การบริหารจัดการ: ความสําเร็จขององค์การ - ผศ.ดร.พชรวัฒน์ เส่นทอง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิศาสตร์กับการตั้งชื่อหมู่บ้าน
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี - ผศ.ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์

ทิศทางในการเขียนประวัติศาสตร์: จุลประวัติศาสตร์ (On Microhistory) - ผศ.ภาวิณี บุนนาค
ศาสตร์พระราชาในการจัดการทรัพยากรน้ำ - ผศ.อนุชัย ถนอมสินรัตน์
เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green Economy for Sustainable Development)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังค์วรา ศรศิลป์
การวิจัยเชิงปริมาณในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เน้นอะไร ? - อ.ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์
 
สาขาวิชานิติศาสตร์

ความเป็นวิชาชีพของสื่อสารมวลชน The Professional's Standard of Mass Communication
- พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล

 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กับแกล้มบริหารคน : หลักการบริหารสมรรถนะ - ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
กับแกล้มบริหารคน : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ - ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ
นโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซีย - ผศ. ณฎัฐพล บุณยพิพัฒน์
แนวโน้มสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผลต่อการทำงานของภาครัฐใน ปี ค.ศ. 2030 - ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
บทความวิจัยระเบียบวิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมิน - อ.นิศาชล ฉัตรทอง
การจัดองค์กรฝ่ายปกครอง : หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน - อ.ศิวพร โพธิวิทย์
การกระจายอำนาจ : สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม - ผศ.ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่
 
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม
ละหมาด: พลังศรัทธาของมุสลิม - อ.ศักดา เซะวิเศษ
แนวคิดความสามารถในการแข่งขัน - อ.มีเดียน จูมะ
ความจงรัก ภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ - อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
คู คลอง - อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ - อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน - อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
 
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม - ผศ.สหภัส อินทรีย์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตอนที่2) - ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์
เรื่องเล่าจาก “ยอกยาการ์ตา” ดินแดนแห่งเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย - อ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง
 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
สุนทรียภาพอิสลามในมัสยิดตึกแดง - ผศ.ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา

ทบ-ทวนระบบการศึกษา: ภูมิศาสตร์กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่(ควร)ย้อนกลับ? - อ.นราธร สายเส็ง

การศึกษาทำเลที่ตั้งของบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นในทวีปเอเชีย เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการเชื่อมโยงกับทำเลที่ตั้งทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจในทวีปเอเชีย
- อาจารย์อาทิตย์ อินธาระ

 
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

Changes in attitudes towards (GELT) Global Englishes language teaching based on five principles. - ผศ.ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย

Educational Supervision Experiences for Developing Teaching - ผศ.สายสุนีย์ อุลิศ

Scaffolding Technique: An Approach to Zone of Proximal Development for EFL Learners - ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์

The Challenges in Learning and Teaching Collocation in EFL Context - อ.กมลวรรณ จรูญศรี
The Implication of World Englishes in the Teaching of Writing Skill - อ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ
The Use of Literature Circles Technique in Language Classroom - อ.ศิริกาญจนา ใบคำ

Collocation: The Smart Way to Sound More Natural and Fluent in English- ผศ.ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล

 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600