• แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
 • เทคนิคการนำเสนอที่ดี Good  Presentation Techniques

 • การจัดการองค์กรสารสนเทศประเภทพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกฤษ(Information Organization Management of Museum Types: A Case Study of the British Museum)

 • สื่อการเรียนการสอน: Library 4.0 กับการพัฒนาแอปพลิเคชันห้องสมุด
 • การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อเพิ่ม ทักษะการเรียนรู้ในวิชาการจัดหมวดหมู่
  สารสนเทศด้วยระบบ LC (Work integrated learning in Library of Congress Classification)
 • ความสำเร็จขององค์กรผ่านการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
 • กับแกล้มบริหารคน : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ
 • ปัญหาการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย...หรือระบบกินเมืองยังไม่ตาย ???
 • จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ : การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
 • การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public administration)
 • การสะท้อนปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยผ่านบทเพลงวงคาราบาว
 • การจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership)
 • การปฏิรูปการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 Thai Political Reform in the Constitution No. 20
 • ความเป็นพลเมืองและพลโลก
 • มาตรการทางการคลังสู่บริบทการลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
 • มหาอํานาจ โลกมุสลิม และการก่อการร้าย
 • กลวิธีค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย
 • การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศของประเทศจีน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพูด
 • “กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง” ปรากฏการณ์ความเชื่อสัตว์นำโชคในสังคมเมือง
 • สารคดี : บริบทของการเขียนเพื่อนำเสนอความจริงอย่างสร้างสรรค์
 • การฝึกจับใจความสาคัญในย่อหน้า
 • ความเชื่อมโยงของธรรมชาติกับมนุษย์ด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์:
  การรับสารอย่างมีวิจารณญาณผ่านบทเพลง
 • กลวิธีการดัดแปลงบทละครเดอะมิวสิคัล
  เรื่องแม่นาคพระโขนง ของบริษัท ดรีมบอกซ์ จำกัด
  The Closet Drama Adaptation Technique of the
  Mae Nak Prakanong The Musical by DREAMBOX
 • หลักการเขียนโครงร่างการวิจัยทางภาษาไทย
 • แนวคิดในการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ
  The Concept of Creating Thai Language Proficiency Test for Foreigners
 • ภาพลักษณ์และบทบาทผู้หญิงจากเพลงลูกทุ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
  Image and Role of Women in Thai Country Song during 2014 - 2018
 • มองอาเซียนผ่านนวนิยายในโครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียนของ ประภัสสร เสวิกุล
 • แนวคิดและข้อควรคำนึงในการสอนวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทย
 • การใช้สัญลักษณ์ในพิธีถวายเครื่องบวงสรวง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
 • แนะนําหนังสือ“ความรู้ทั่วไปว่าด้วยรัฐธรรมนูญ”
 • ประเด็นที่น่าสนใจ : ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราผู้อื่น
  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการนำสืบพยานหลักฐานในประเด็นการชำระหนี้ตามสัญญา
 • เงินกู้นอกระบบกับการเรียกดอกเบี้ยผิดกฎหมาย
 • หลักความรับผิดของกรมควบคุมมลพิษ ต่อการแก้ปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อนในลำห้วยคลิตี้ล่าง ณ หมู่บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 • แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพในรัฐเสรีนิยม
 • มองอย่างไร ถึงจะบอกได้ว่า ฮอลลีวู๊ดไม่ได้มีเจตนาในการลบหลู่พระแม่กาลี
 • โลกคนละมุม
 • การเรียนรู้ทักษะเฉพาะบุคคล The Learning personal skills.
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเวลาโลก
 • การศึกษาศิลปะการแสดงฝั่งธนบุรีสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
  The Study of Performing Art to the Knowledge-Based Society
 • การศึกษา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
 • THONBURI’S PERFORMING ARTS IN THE 21st CENTURY
 • ซะกาตกับการแก้ปัญหาความยากจนในศตวรรษที่ 21
 • การท่องเที่ยวฮาลาลกับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม
 • หลักธรรมกับการประกอบธุรกิจหรือการประกอบอาชีพอื่นใด
 • โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยในตลาดอาเซียน
 • “เจ้าเงาะ” ตัวละครส าคัญในบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “สังข์ทอง”
 • การแปรแถวประกอบการแสดงรูปแบบระบำในนาฏยศิลป์ไทย: ระบำจักรีราชภัฏ
 • การวิเคราะห์ความหมายการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาหลักสําคัญของการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์
 • แนวทางการสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏยศิลป์
 • ชุมชนโรงครามผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การแสดงสร้างสรรค์
 • ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าการแสดงเพื่อการแก้ไขโครงหน้าให้เกิดความเรียวยาว
 • ภาวะโลกร้อนกับพระพุทธศาสนา
 • อุดมการณ์ทางการเมือง : อุดมการณ์ทางการเมืองไทย
  THE POLITCAL IDEOLOGY : THAI POLITICAL IDEOLOGY
 • เศรษฐกิจไทย : ยุคคณะราษฎรสู่ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 • สถานภาพความรู้: “การทําให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก” ในงานศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับโมเดล Thailand 4.0
 • “วัตถุประสงค์ของการวิจัย” ในฐานะ “ธงนำทาง”สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์และแบบจ าลอง Markov Chain
  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลตะวันออกของจังหวัดสมุทรสาคร
 • หลักการแปลหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาต่างประเทศ
  Principles of Translating Buddhadhamma in Buddhism into Foreign Languages
 • การพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดย
  ใช้กิจกรรมการท าแผนผังความคิดตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
  The Development of Learning and Teaching English Grammar
  Using Mind Mapping Activities according to the Communicative Approach
 • Teaching English (EFL) large classes in
  Bansomdejchaopraya Rajabhat University(BSRU)
 • Why is participation important in classroom?
 • แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
 • The Use of Peer Feedback and Collaborative Writing through Blended Learning
 • จะออกเสียง –ed ท้ายคํากริยาอย่างไรให้ Sound like native
 • An Approach to Learning Certain Everyday English Phrasal Verbs
 • Translation Skill: A Requirement of L2 Learner
 • ภาษาอังกฤษกับเรื่อง(บน)เตียง
 • ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบศิลปะตะวันตกยุคโบราณ
 • ศิลปะสื่อประสม Mixed Media Art
 • The Schwa Sound
 • แนวคิดในงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น
 • ANALYZING WORD PARTS VIA ONLINE APPLICATION
  HELPS DEVELOPING VOCABULARY DATA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600