• ทฤษฎีองค์การและการบริหาร รหัส 2131209
 • ทฤษฎีการเมือง Political Theory  2203206

 • หลักการปกครองของรัฐ

 • วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

 • กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

 • ประชาคมอาเซียน

 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตอนที่ 1)

 • พยัญชนะตัวเชิงในภาษาเขมร

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎี

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์อาเซียน
 • ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
 • แบบฝึกอักษรฮิรานางะ (ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน) 3121401
 • ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 9112107
 • ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี
 • วิธีสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • ลักษณะและปัญหาของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีน
 • งานวิจัยเกี่ยวกับการสอน การพูดภาษาจีน
 • การบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของจีนโบราณ 1
 • การบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของจีนโบราณ 2
 • การบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของจีนโบราณ 3
 • ภาษาจีนระดับต้น บทที่ 22
 • ภาษาจีนระดับกลาง บทที่ 26
 • บทที่ 4 เสียงในภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวรรณกรรมไทยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวรรณศิลป์
 • ปัญหาการใช้ภาษาไทย
 • หลักการจัดผลิตสื่อการสอน
 • บทที่ 5 หัวเรื่อง - การเรียงบัตร
 • บทที่ 2 ทรัพย์
 • มรดก
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PERSONAL INCOME TAX)
 • Intellectual Property (ครั้งที่ 1)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1 (2154203)
 • สังคมวิทยาเบื้องต้น
 • ลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • การอ้างเหตุผลนิรนัยแบบจัดประเภท
 • การสอนวิจัยทางนาฏยศิลป์ 1
  Teaching for Research Dance 1
 • นาฏยศิลป์พื้นบ้าน Teaching for folk Dance 1016210
 • รำฉุยฉายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (2108406)
 • คำศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (2108406)
 • วิธีการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (2108406)
 • Communicative Listening and Speaking for English Language Teaching 219211
 • Second Language Acquisition (SLA)
 • การฝึกสอนแบบจุลภาค บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง 1003409
 • Critical Reading
 • Translation การแปล 2152313
 • Strategies for Teaching Reading Skill
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการออกแบบ
  LOCAL WISDOM FOR DESIGN [2122209]
 • ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพออกแบบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600