แชร์หน้านี้
ระดับปริญญาตรี

ภาควิชามนษุยศาสตร์และศิลปกรรม

     

ภาควิชาสังคมศาสตร์

-สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา
   
-สาขาวิชาเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ศึกษา
     

หลักสูตร 5 ปี

-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.5 ปี)
       

     

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600