แชร์หน้านี้
สาขาวิชานาฏยศิลป์ Bachelor of Fine and Applied Arts in Dance
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏยศิลป์)
ศป.บ. (นาฏยศิลป์)
  Bachelor of Fine and Applied Arts in Dance
B.F.A. (Dance)
 

 

ปรัชญา
“อนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ หมั่นเจียระไนบัณฑิต ผลิตงานศิลปวัฒนธรรม”

 

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านนาฏยศิลป์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพในการค้นคว้า เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศาสตร์นาฏยศิลป์
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในศาสตร์นาฏยศิลป์
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และความเป็นผู้นำ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการค้นคว้า การอนุรักษ์ และพัฒนาศาสตร์นาฏยศิลป์6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสุนทรียะ รสนิยม พฤติกรรมสร้างสรรค์ทางนาฏยศิลป์ และให้ความสำคัญต่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งของชาติและนานาชาติ

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านนาฏยศิลป์หรือศิลปะการแสดงของไทยหรือสากล ได้แก่ ในหน่วยงานรัฐบาล เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยทางด้าน
นาฏยศิลป์ ฯลฯ ในหน่วยงานเอกชน เช่น ศิลปิน ผู้สอนนาฏยศิลป์ให้ชาวต่างชาติ บุคลากรด้านศิลปะการแสดง (เบื้องหน้าและเบื้องหลัง) ฯลฯ และในหน่วยงานอื่น เช่น
นักออกแบบท่ารำท่าเต้น ธุรกิจโรงเรียนสอนนาฏยศิลป์ ฯลฯ