แชร์หน้านี้
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม Program in Islamic Business Studies
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจอิสลามศึกษา)
ศศ.บ. (ธุรกิจอิสลามศัึกษา)
  Bachelor of Arts (Islamic Business Studies)
B.A. (Islamic Business Studies)
 

ปรัชญา
รู้รอบในการประกอบธุรกิจ เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถตามหลักการอิสลาม เปี่ยมด้วยคุณธรรมและประเทศชาติ

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านธุรกิจอิสลามศึกษา และเป็นผู้มีคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามหลักการอิสลามอย่างแท้จริง ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความสามารถด้านภาษาในการสื่อสาร
รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมการตระหนักถึงคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และการดำเนินชีวิตตามหลักการอิสลาม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้ด้านธุรกิจอิสลามศึกษา
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองสู่ีการประกอบอาชีพการงานด้านธุรกิจ เพื่อรับใชสังคม
และประเทศชาติ

 

 

   
   
   
   
   
   
   

 

department_western_music_contact