แชร์หน้านี้
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก Program in East Asian Languages and Cultures
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก)
ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก)
  Bachelor  of  Arts (East Asian Languages and Cultures)
B.A. (East Asian Languages and Cultures)
 

ปรัชญา

 

วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.3.1 มีทักษะการใช้ภาษาและมีความรู้ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน เพื่อพัฒนาตนเองและเสริมสร้างพัฒนาสังคมได้
1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนเองและส่วนรวม
1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
1.3.4 มีทักษะการใช้ชีวิตและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
1.3.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และทักษะการสื่อสาร