แชร์หน้านี้
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Program in Public Administration
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ.
  Bachelor of Public Administration
B.PA. (Public Administration)
 

ปรัชญา
“มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความตระหนักและยึดมั่นในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและสามารถปรับบทบาทให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะนำไปสู่การสร้างความสุขและความเจริญของประเทศอย่างยั่งยืน”

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและปฏิบัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ที่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ของการเป็นนักบริหารและนักปฏิบัติการที่มีภาวะผู้นำ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ
4.เพื่อสร้างผลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ อันเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ตำแหน่งงานในภาครัฐ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ตำรวจ (ชั้นสัญญาบัตร สายปราบปราม หรือสายธุรการ) ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง บุคลากร นักพัฒนาชุมชน พัฒนากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่รัฐสภา เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. ตำแหน่งงานในภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน เช่น ตำแหน่งบุคลากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักพัฒนาองค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย
3. ตำแหน่งงานในภาคเอกชน เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล ผู้ประกอบการ พนักงานบริษัท พนักงานบริษัทมหาชน จำกัด ลูกจ้างธนาคาร
4. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการอิสระ ฯลฯ