แชร์หน้านี้
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
ศศ.บ. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
  Bachelor of Arts in Social Sciences for Development
B. A. (Social Sciences for Development)
 

ปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการจัดการพัฒนา
ตลอดจนมีสำนึกเป็นผู้นำการพัฒนาที่สามารถจัดการพัฒนาสังคมและพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

 

วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตสายสังคมศาสตร์ ที่มีความรอบรู้ลักษณะสหวิทยาการ รวมทั้งมีทักษะและเจตคติในการแสวงหาความรู้ที่เป็นปัจจุบัน
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการจัดการ ทักษะการสื่อสารและการใช้สารสนเทศ ตลอดจนมีความชำนาญเฉพาะทางที่เหมาะกับการพัฒนา
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา โดยเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำพัฒนา ตลอดจนมีจิตวิญญาณรักและผูกพันกับท้องถิ่น
6) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรฯมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำพัฒนาทางสังคม ที่มีศักยภาพในการจัดการทางสังคมในองค์กรพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสามารถนำพัฒนา
การจัดการอาชีพของครอบครัว และ/หรือองค์กรอาชีพในท้องถิ่นของบัณฑิตเอง