แชร์หน้านี้

 

 

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา Program in Southeast Asian Studies
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
  Bachelor of Arts in Southeast Asian Studies
B.A. (Southeast Asian Studies)
 

ปรัชญา
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความมั่นคง ความกลมเกลียว และสันติภาพบนพื้นฐานที่แตกต่าง

 

วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้
1. มีความประพฤติที่แสดง คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนเองและส่วนรวม
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและเสริมสร้างพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และทักษะการสื่อสาร
6. มีความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ อาทิ นักการทูต อาจารย์ นักวิชาการ มัคคุเทศก์ ล่าม นักพัฒนา และนักธุรกิจระหว่างประเทศ
ทหาร ตำรวจ เป็นต้น
2. ประกอบอาชีพในองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาคเอกชนทั่วไป และองค์กรสื่อมวลชนต่าง ๆ
3. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ