แชร์หน้านี้
สาขาวิชาภาษาไทย Bachelor of Arts in Thai
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
  Bachelor of Arts (Thai)
B.A. (Thai)
 

 

ปรัชญา
ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เป็นสื่อในการศึกษาสรรพวิทยาการ การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
คุณธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 

 

วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พุทธศักราช 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรมไทย/ ภาษาไทยทางธุรกิจ/ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน) และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะใน
การสื่อสารด้วยภาษาไทย สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายตามความถนัดของแต่ละบุคคล
3. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า สามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล
4. มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีเจตคติที่ดีต่อประเทศ และศิลปวัฒนธรรมไทย
5. มีบุคลิกภาพที่ดี มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
6. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย สามารถนำความรู้ทางภาษาไทยไปใช้ประกอบอาชีพได้ทั้งภาคราชการและเอกชนตลอดจนอาชีพส่วนตัว อาชีพต่างๆที่สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ อาทิ ข้าราชการ ครูอาจารย์ บรรณาธิการ นักเขียนนักข่าวและประมวลข่าว นักประชาสัมพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ ผู้ประกาศ-พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์
นักแต่งเพลง นักเขียนบทโฆษณา นักอ่านบทโฆษณา เลขานุการ นักวิจัยภาษา งานการท่องเที่ยว-มัคคุเทศก์ งานด้านวัฒนธรรมไทย เป็นต้น