แชร์หน้านี้
บทเรียนออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาควิชามนษุยศาสตร์และศิลปกรรม

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

2108209 วิชาการทำรายการด้วยคอมพิวเตอร์.pdf

2202325_วิชาบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป.pdf

2202335_วิชามาตรฐาน RDA.pdf

2202335_วิชาส่วนประกอบของหนังสือ.pdf

2108104 วิชาการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน.pdf

2108201 วิชาการพัฒนาสื่อออนไลน์.pdf

2202207 วิชาการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ1.pdf

2108208_1 วิชาการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ.pdf

2108208_2 วิชาการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ.pdf

2108305 วิชาการศึกษาผู้ใช้.pdf

2108403 วิชาสัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ.pdf

2108302_1วิชาการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง.pdf

2108310 วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล.pdf

2002222_วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ซอฟต์แวร์).pdf

2202216_วิชาความหมาย การพิมพ์ 1.pdf

2202328_วิชาความสำคัญของงานห้องสมุด.pdf

2108212 สารสนเทศทางมรดกไทย.pdf
2107101 ภาษาศาสตร์.pdf
2108102 ความรู้เกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ.pdf

2108207 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ.pdf

2108301 การจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น.pdf
 
 

สาขาวิชาภาษาจีน

2104103 วิชาภาษาจีนระดับต้น2.pdf

2104207 วิชาวัฒนธรรมจีน.pdf

2104205 วิชาการอ่านภาษาจีน 2.pdf

2001103 วิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน.pdf

2104307 วิชาการแปล2.pdf

2104308 วิชาไวยากรณ์จีนกลาง.pdf

2104103 วิชาภาษาจีนระดับต้น 2.pdf

2104307 วิชาการแปล2.pdf

2104103 วิชาภาษาจีนระดับต้น2.pdf

 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร01.pdf
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร02.pdf
3036353 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาเพื่อการสื่อสาร.pdf
2107103 โครงสร้างภาษาอังกฤษ1.pdf
2107209 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น.pdf
2107319 ภาษาอังกฤษสื่อสารมวลชนร่วมสมัย
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร03
2107209 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น
2107325 ภาษาศาสตร์ประยุกต
2107316 การแปลไทยอังกฤษเบื้องต้น
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร04
2107214 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
2107101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
2107102 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
2107212 วรรณคดีเบื้องต้น (1).pdf
2107212 วรรณคดีเบื้องต้น(2).pdf
2107400 การฝึกวิชาชีพ.pdf
2203355 โครงงานภาษาอังกฤษอิสระ.pdf
 
สาขาวิชาภาษาไทย
2106111 วาทศาสตร์
2106333 ภาษาเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมธุรกิจ
2106101 หลักและการใช้ภาษาไทย
2106203 โครงสร้างภาษาไทย
2106222 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
2106253 การอ่านและการเขียนบทร้อยกรองไทย
2100103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมโนทัศน์ในสังคม
2106213 การเขียนเชิงวิชาการ
2106247 คติชนวิทยา
 
ภาควิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2203101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์.pdf
2203482 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา.pdf
2203210 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร
2203323 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
2203325 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ
2203326 การบริหารการพัฒนา
2203219 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2102559 การเมืองการปกครองของไทย
2203324 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
2203344 การวิเคราะห์นโยบาย
2203212 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2102320 การประเมินบุคคล
 
สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา
2105307 การเผยแผ่อิสลาม                                                        
2105307 ภาษาในวัฒนธรรมอิสลามเพื่อธุรกิจ
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
2105101 พื้นฐานศาสนาอิสลาม        
2105309 การบริหารกองทุนอิสลาม  
ภาษาในวัฒนธรรมอิสลามเพื่อธุรกิจ ภาษามลายู
2201103 จริยธรรมธุรกิจ
 
สาขาวิชานิติศาสตร์
2104410 กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ                                
2104402 กฎหมายพยานหลักฐาน                                  
2202104 นิติกรรมและสัญญา     
2202307 พระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม                          

2104311 มรดก                                                    

2202204 เอกเทศสัญญา 1                                     
2202206 เอกเทศสัญญา 3                                            
2202301 เอกเทศสัญญา 4                                          
2104411 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                                
2202101 กฎหมายแพ่งเรื่องหลักทั่วไป                        

2104207 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องละเมิด     

2202207 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว  
2202201 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์และที่ดิน     
2104204 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหนี้     
2104406 กฎหมายภาษีอากร                                    
2202103 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น                         
2104404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง               
2202210 กฎหมายรัฐธรรมนูญ                                        
2202308 กฎหมายแรงงาน                                      
2104306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                                        
2202305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                                    
2202306 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                        

2104309 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                    

2202209 กฎหมายอาญา 2                                                    
2202102 นิติปรัชญา                                                         
2202309 ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย               
2104407 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                         
2202205 เอกเทศสัญญา2                    
2202404 ล้มละลาย                                         
 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
2204442 การจัดการทรัพยากรน้ำ                            
2204444 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
2204202 การพัฒนาพลังบุคคล กลุ่มและชุมชน                   
2200105 สังคมศาสตร์เพื่อชีวิต                                                          
2204252 เศรษฐกิจไทยในสมัยสุโขทัย                                              
2204332 ปัญหาสังคม           
2204302 การวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    
2204201 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์                               
2204261 ศาสนาและจริยธรรม                                                   
 
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2205101ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.pdf
                                          

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600