แชร์หน้านี้
 • แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อรับการประเมิน
 • แบบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ และแบบ ป.บมส. 1-3 (สายวิชาการ) 1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 • รายงานอบรมสัมมนา 2561 (เจ้าหน้าที่)
 • แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
 • เอกสารดาวน์โหลดวิชาสังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2/2560
 • แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 บกศ.คงคลัง.xls
 • แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2558-2562
 • แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2559
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสารคำขอตั้ง กองนโยบายและแผน
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ โดยจงหทัย อมรพัฒนกุล
 • การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนและจริยธรรมการวิจัย โดย รศ.ภญ.โสภิต ธรรมอารี
 • การบูรณาการภาษากับการส่งเสริมความรู้ด้านหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ หน้าที่ของพลเมือง ในการศึกษาภาษาในปริบทอาเซียน ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
 • การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ผูศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
 • ภาษาไทย กับการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ นาวาอากาศโท  สมบัติ    สมศรีพลอย
 • การบูรณาการค่านิยม ๑๒ ประการสู่การจัดการเรียนรู้ ผศ.สุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล
 • การส่งเสริมความรู้ด้านหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
 • การบริหารเชิงกลยุทธ์
 • ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบประเมินข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557-2561 วิทยากรโดย ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ธรรมาภิยาล: บริหารแนวการบริหารยุคใหม่ โดย อ.อรรจน์ สีหะอำไพ
 • คุยเรื่องเซอร์วิส ว่าด้วยจิตบริการ โดย อ.อรรจน์ สีหะอำไพ
 • แบบฟอร์มตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทาลัยสายวิชาการ
 • การติวสอบภาค ก (วิชาคณิตศาสตร์)
 • การติวสอบภาค ก (วิชาภาษาไทย)
 • -คู่มือโครงการพิเศษ 1
 • -คู่มือโครงการพิเศษ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600