ปฏิทินวารสาร

 

 

กำหนดการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

 

 

กำหนดการ

วัน เดือน ปี 

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 

 ส่งบทความฉบับแก้ไขมายังกองบรรณาธิการ  15 มีนาคม 2562
 รับแบบตอบรับและเล่มวารสาร  30 มิถุนายน 2562

 

 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

 

 

 

กำหนดการ

วัน เดือน ปี 

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

1 เมษายน - 15 สิงหาคม 2562 

 ส่งบทความฉบับแก้ไขมายังกองบรรณาธิการ  15 กันยายน 2562
 รับแบบตอบรับและเล่มวารสาร  31 ธันวาคม 2562

 

 

  

 รายละเอียดการเปิดรับบทความ

 

 

ระยะเวลาการเปิดรับบทความ

กำหนดออก 

เปิดรับบทความผ่านทางเว็บไซต์  http://human.bsru.ac.th/ejournal/index.php เท่านั้น

ปีละ 2 ฉบับ

รอบที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

30 มิถุนายน 

 รอบที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

31 ธันวาคม 

 

 กำหนดออก

              ปีละ 2 ฉบับ         ฉบับที่ 1   มกราคม - มิถุนายน 

                                                ฉบับที่ 2   กรกฎาคม - ธันวาคม

 

 ประเภทของบทความ

 

ประเภทบทความที่เผยแพร่

คำอธิบายเพิ่มเติม

บทความวิจัย (Research Articles)

การสรุปผลการวิจัยนำเสนอในรูปบทความ

บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis Articles)

การสรุปผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์นำเสนอในรูปของบทความ

บทความวิชาการ (Journal Aritcles)

การนำเสนอบทความเชิงวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

การสรุปเนื้อหาอย่างย่อจากหนังสือ

 

 

วัตถุประสงค์

              วารสารวิชาการฉบับนี้ออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป

 

 

ขอบเขตเนื้อหา

  บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาที่เกี่ยวข้องทางศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ปรัชญา ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปกรรม รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คติชนวิทยา นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์

 

 

บทความที่รับตีพิมพ์

 1. ผลงานที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ และวิทยานิพนธ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น 
 3. บทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
 4. บทความที่จะได้รับการลงตีพิมพ์ผ่านการตรวจอ่านและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน โดยดำเนินการพิจารณาแบบ  Double - Blind Peer Review และกลั่นกรองการตีพิมพ์โดยกองบรรณาธิการของวารสาร

 

 

การส่งต้นฉบับ

 1. ส่งต้นฉบับผ่านระบบ E-Journal ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ โดยเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ ลิงก์ไปที่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 2. ส่งต้นฉบับผ่านระบบเป็นไฟล์บันทึกข้อมูลในรูปของ MS Word และรอรับผลยืนยันการได้รับตีพิมพ์
 3. กองบรรณาธิการพิจารณารูปแบบและเนื้อหาเบื้องต้น ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ
  โดยไม่ส่งต้นฉบับคืน
 4. รอผลการตรวจอ่านและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และตรวจสอบผลการประเมิน
 5. กรณีที่บทความผ่านเกณฑ์การประเมิน อนุญาตให้ตีพิมพ์ได้ ให้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิชี้แจง จากนั้นส่งต้นฉบับ (ฉบับแก้ไข) ผ่านระบบกลับมาอีกครั้ง เป็นไฟล์บันทึกข้อมูลในรูปของ MS Word
 6. การอนุญาตตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความเป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ ด้วยเหตุที่บทความนี้ปรากฏในวารสารที่เข้าถึงได้ จึงอนุญาตให้นำบทความไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา แต่มิใช่เพื่อการพาณิชย์

 

สิ่งที่ผู้เขียนจะได้รับ

              กองบรรณาธิการจะมอบวารสารฉบับที่บทความของผู้เขียนลงตีพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมจะมอบให้ผู้เขียนชื่อแรก

 

 

 การเตรียมต้นฉบับ

              1. ต้นฉบับต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ระยะบรรทัด 1 เท่า พิมพ์หน้าเดียวพร้อมระบุเลขหน้า เป็นไฟล์ในรูปแบบ MS Word
              2. กรณีบทความมีภาพประกอบ ให้ส่งไฟล์รูปภาพนามสกุลไฟล์ .jpeg ความละเอียด 100 - 300 Pixels ทางอีเมล human_bsru@hotmail.com
              3. ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK
              4. การตั้งค่าหน้ากระดาษ
                  4.1  ขอบบน และขอบซ้าย กั้นขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว
                  4.2  ขอบขวาและขอบล่าง กั้นขอบกระดาษ 1 นิ้ว
                  4.3  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
                  4.4  ชื่อผู้เขียนใช้ตัวเอียง ขนาด 16 พอยต์ ชิดขวา
                  4.5  หัวข้อหลักใช้ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์ ชิดซ้าย
                  4.6  หัวข้อรองใช้ตัวหนา ขนาด 16 พอยต์ ชิดซ้าย ให้เยื้องจากหัวข้อหลัก
                  4.7  หัวข้อย่อยใช้ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต์
                  4.8  เนื้อเรื่องใช้ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต์
 
  

ส่วนประกอบของต้นฉบับบทความ

              1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
              2. ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อ - นามสกุล ผู้เขียนบทความ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนให้ระบุวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และสังกัด (ใส่ที่เชิงอรรถ) 
              3. บทคัดย่อ  ความยาวไม่เกิน 250 - 300 คำ และคำสำคัญ 3 - 5 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
              4. เนื้อเรื่อง
                  4.1  บทความวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยบทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะการวิจัย เอกสารอ้างอิง
                  4.2  บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
                  4.3  นอกเหนือจากเนื้อเรื่อง หากมีตารางหรือภาพประกอบที่มีขนาดใหญ่ ให้บันทึกไฟล์แยกต่างหากเพิ่มเติม และความละเอียด 300 Pixel/High resolution ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 KB
                  4.4  ภาพประกอบควรมีความชัดเจนและคุณภาพดี ทั้งนี้ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลแบบนาม - ปี ไว้ไต้ภาพประกอบทุกครั้ง

 

การอ้างอิง

              1. การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม - ปี โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างอิงด้วยดังตัวอย่างข้างท้าย

              2. กรณีบทความที่นำมาอ้างอิงแบบนาม - ปี นำมาจากอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้คำว่า “Online”

              3. การอ้างอิงท้ายบทความ (เอกสารอ้างอิง) ให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิง (นาม - ปี)  ไว้ท้ายบทความ โดยใช้คำว่า “เอกสารอ้างอิง” หรือ “References”ทั้งนี้  ให้จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อผู้แต่ง (ก-ฮ, A-Z) ถ้ามีเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงภาษาไทยไว้ก่อน สำหรับรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้ตามระบบ APA (American Psychological Association) ดังตัวอย่างข้างท้าย

 

 

 

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมาย . (จุด)  ปิดท้ายแต่ละรายการหลังเครื่องหมาย

ให้เว้น 2 ตัวอักษร

 เครื่องหมาย : (จุดคู่) ให้เว้นหน้า - หลัง 1 ตัวอักษร

 การอ้างอิงแบบนาม – ปี

การอ้างอิงท้ายบทความ 

  หนังสือ

 ปัญญา ใช้บางยาง (2555, น.18)

 ปัญญา ใช้บางยาง. (2555).  พุทธประวัติฉบับโปรด.

       (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ : ธรรมมาลี.

 Kaufman (2010, p.11-12)

 

 Kaufman, F.  (2010).  The African Roots of  Jazz. 

       Sheman Oaks : Alfreds.

 บทความในหนังสือ

 สุดารัตน์ ชาญเลขา  (2556, น.26)

 สุดารัตน์ ชาญเลขา. (2556). เล่าเรื่องการอนุรักษ์ 

      ของโบราณที่บ้านสมเด็จ. ใน ทีทัศน์วัฒนธรรม.    

      กรุงเทพฯ :  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

 วารสาร

สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์, บุญยืน จันทร์สว่าง
 และศศิพิมล ประพิณพงศกร (2552, น.61)

 สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์, บุญยืน จันทร์สว่าง และศศิพิมล 

       ประพิณพงศกร.  (2552, มกราคม - มิถุนายน). 

      บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของครูบรรณารักษ์

      ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร. ว.วิจัย  

       สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 2(1), 52 - 57.

 อินเทอร์เน็ต

 

ทีมงานทรูปลูกปัญญา.  (2552, ออนไลน์)

ทีมงานทรูปลูกปัญญา.  (2552).  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

      วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย.  ค้นเมื่อวันที่ 

       22 มกราคม 2557. จาก http://truepookpanya.

       com/ Knowledge_details.php?mul_content_

       id=2818

 Wu, et al. (n.d., Online)

 Wu, F. S., et al.  (n.d.).  The Great Wall. 

       Retrieved 1 April 2014.  From http://www.

       hechinaaide.com/index.php?action=

       activity/greatwallofChina

วิทยานิพนธ์

สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์, บุญยืน จันทร์สว่าง 

และศศิพิมล ประพิณพงศกร. (2552, น.61)

 ดารารัตน์ กำเสริฐ.  (2544).  บริการห้องสมุดสำหรับ

      นักศึกษาหูหนวกและหูตึง : กรณีศึกษาวิทยาลัย

      ราชสุดา.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

 ฐานข้อมูลออนไลน์

 

 Murphy, P. C. (2006, Online)

 Murphy, P. C. (2006).  What a Book Can Do :     

      Silent Spring and Media-Borne Public 

      Debate. PhD diss., University of North 

      Carolina, 2000. In Proquest Dissertations 

      and Theses.

 สัมภาษณ์

 

 พยูน กลิ่นขจร (2557, สัมภาษณ์)

 พยูน กลิ่นขจร.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี.    

      (สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2557).

 รูปภาพ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม,

ผู้ถ่ายภาพ (2560)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สำนัก
      ศิลปะและวัฒนธรรม.  (2560).  แหล่งเรียนรู้   
      กรุงธนบุรีศึกษา.  [ภาพถ่าย].  กรุงเทพฯ : สำนัก
      ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
      บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

 รายงานผลการวิจัย

 

 อารยา สุขสวัสดิ์. (2561, มีนาคม)

 อารยา สุขสวัสดิ์. (2561). รายงานผลการวิจัย เรื่อง 
     การศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน. 
     กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  
     เจ้าพระยา

 

 

 

สถานที่ติดต่อ


            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

            1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

            โทรศัพท์  0 2473 7000 ต่อ 2073

              โทรศัพท์มือถือ  097-161-5755

            อีเมล์: human_bsru@hotmail.com

            เว็บไซต์: http://human.bsru.ac.th/ejournal/index.php