ปฏิทินวารสาร

ระยะเวลาการเปิดรับบทความ

กำหนดออก 
 เปิดรับบทความผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น  ออกปีละ 2 ฉบับ
 รอบที่ 1 (1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี)  ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)
 รอบที่ 2 (1 กรกฎคม – 30 กันยายน ของทุกปี)  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

 วารสารฉบับนี้ ออกปีละ 2 ฉบับ


• ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี

 

ประเภทของบทความ

ประเภทบทความที่เผยแพร่  คำอธิบายเพิ่มเติม
บทความวิจัย (Research  Articles) การสรุปผลการวิจัยนำเสนอในรูปบทความ
บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis  Articles) การสรุปผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ นำเสนอในรูปของบทความ
บทความวิชาการ (Journal  Articles) การนำเสนอบทความเชิงวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) การสรุปเนื้อหา อย่างย่อจากหนังสือ
 
 

ข้อกำหนดในการส่งต้นฉบับบทความเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์
ารสารวิชาการฉบับนี้ออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป

เรื่องที่จะเสนอตีพิมพ์ 
ผลงานที่รับตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความวิจัย บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ บทความเชิงวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพรในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้  บทความที่จะได้รับการลงตีพิมพ์ ต้องผ่านการตรวจอ่านและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 2 ท่าน โดยพิจารณาแบบ Single-blind peer review  และกลั่นกรองการตีพิมพ์โดยกองบรรณาธิการของวารสาร
 
การเตรียมต้นฉบับ
ต้นฉบับต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูลในรูปของ  MS Word

 

การพิมพ์ 
     - ขอบบน และขอบซ้าย กั้นขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว
     - ขอบขวา และขอบล่าง กั้นขอบกระดาษ 1 นิ้ว 
     - ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ ใช้ Browallia New 
          - ชื่อบทความ ใช้ตัวหนา ขนาด 20 ตัว/นิ้ว ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
          - ชื่อผู้เขียน ใช้ตัวเอียง ขนาด 16 ตัว/นิ้ว ชิดขวา
          - หัวข้อหลัก ใช้ตัวหนา ขนาด 18 ตัว/นิ้ว ชิดซ้าย
          - หัวข้อรอง ใช้ตัวหนา ขนาด 16 ตัว/นิ้ว ชิดซ้าย ให้เยื้องจากหัวข้อหลัก 
          - หัวข้อย่อย ใช้ตัวปกติ ขนาด 16 ตัว/นิ้ว o เนื้อเรื่อง ใช้ตัวปกติ ขนาด 16 ตัว/นิ้ว
          - เนื้อเรื่อง ใช้ตัวปกติ ขนาด 16 ตัว/นิ้ว

ส่วนประกอบของต้นฉบับบทความ ประกอบด้วย

     - ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน พร้อมคุณวุฒิสูงสุด ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
     - บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 200 คำ (ครึ่งหน้ากระดาษ A4) และคำสำคัญ 3-5 คำ
     - เนื้อเรื่อง
          - บทความวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
          - บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
          - หากมีตารางหรือภาพประกอบ ให้บันทึกไฟล์แยกต่างหากเพิ่มเติม นอกเหนือจากเนื้อเรื่องด้วย ส่วนรูปภาพควรมีความชัดจน คุณภาพดี (ทั้งนี้ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลแบบนาม-ปีใต้ภาพประกอบทุกครั้ง)
          - นอกเหนือจากเนื้อเรื่อง หากมีตารางหรือภาพประกอบที่มีขนาดใหญ่ ให้บันทึกไฟล์แยกต่างหากเพิ่มเติม และความละเอียด 300 Pixel/High resolution ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 KB
          - ภาพประกอบควรมีความชัดเจน คุณภาพดี  ทั้งนี้ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลแบบนาม-ปี ไว้ใต้ภาพประกอบทุกครั้ง

การอ้างอิงเอกสาร

• การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างอิงด้วย ดังตัวอย่างข้างท้าย
• กรณีบทความที่นำมาอ้างอิงแบบนาม-ปี นำมาจากอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใช้คำว่า “Online”
• การอ้างอิงท้ายบทความ (เอกสารอ้างอิง) ให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิง (นาม-ปี) ไว้ท้ายบทความ โดยใช้คำว่า “เอกสารอ้างอิง” หรือ “References” ทั้งนี้ให้จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อผู้แต่ง (ก-ฮ, A-Z) ถ้ามีเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงภาษาไทยไว้ก่อน สำหรับรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ให้ใช้ตามระบบ APA (American Psychological Association) ดังตัวอย่างข้างท้าย

 

 

การอ้างอิงแบบนาม – ปี

 

 

การอ้างอิงท้ายบทความ

 

หนังสือ 
ปัญญา ใช้บางยาง (2555, น.18) ปัญญา ใช้บางยาง.  (2555).  พุทธประวัติฉบับโปรด.  (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ธรรม บาลี.
   
วิทยานิพนธ์
ดารารัตน์ ก่ำเสริฐ (2544, น.177)  ดารารัตน์ ก่ำเสริฐ.  (2544).  บริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาหูหนวกและหูตึง : กรณีศึกษาวิทยาลัยราชสุดา.  วิทยานิพนธ์      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
   
วารสาร
สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์, บุญยืน จันทร์สว่าง และศศิพิมล ประพินพงศกร (2552, น.61) สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์, บุญยืน จันทร์สว่าง และศศิพิมล ประพินพงศกร.(2552, มกราคม – มิถุนายน). บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศ ของครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร. ว.วิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 2 (1), 52-67.
   
อินเทอร์เน็ต
ทีมงานทรูปลูกปัญญา (2552, ออนไลน์) ทีมงานทรูปลูกปัญญา. (2552). การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย. ค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557. จาก http://www.trueplookpanya.com/knowledge_ details.php? mul_content_id=2818
   
สัมภาษณ์ 
พยูน กลิ่นขจร (2557, สัมภาษณ์) สัมภาษณ์) พยูน กลิ่นขจร. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี. (2557, 20 มีนาคม) สัมภาษณ์.

 

สิ่งที่ผู้เขียนจะได้รับ
กองบรรณาธิการจะมอบวารสารฉบับที่บทความของผู้เขียนลงตีพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วม จะมอบให้ผู้เขียนชื่อแรก

การส่งต้นฉบับ
     - ลงทะเบียนก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อสมัครสมาชิก โดยเข้าไปยังหน้าเว็บไซท์ของคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลิงค์ไปที่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     - ส่งต้นฉบับผ่านระบบ เป็นไฟล์บันทึกข้อมูลในรูปของ  MS Word และรอรับผลยืนยันการได้รับ
     - รอผลการตรวจอ่านและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)  และตรวจสอบผลการประเมิน
     - กรณีที่บทความผ่านเกณฑ์การประเมิน อนุญาตให้ตีพิมพ์ได้ให้ทำการแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิชี้แจง 
     - จากนั้นส่งต้นฉบับ (ฉบับแก้ไข) ผ่านระบบกลับมาอีกครั้ง เป็นไฟล์บันทึกข้อมูล ในรูปของ MS Word
     - การอนุญาตตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความ เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และถือผลการตัดสิน

สถานที่ติดต่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทรศัพท์ 0-24737000 ต่อ 2000, 2003,  2012 อีเมล์ :  human_bsru@hotmail.com  เว็บไซด์ http://human.bsru.ac.th/ejournal/index.php