กองบรรณาธิการ

ISSN : 1906-1102

เจ้าของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                        1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทรศัพท์ 0-24737000
                        ต่อ 2000, 2003,  2012 อีเมล์ :  human_bsru@hotmail.com  
                        เว็บไซด์ http://human.bsru.ac.th/ejournal/index.php

วัตถุประสงค์
วารสารวิชาการฉบับนี้ออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป

ที่ปรึกษา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
บรรณาธิการภายนอก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง
3. ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร
4. ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา 
กองบรรณาธิการภายใน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักงานกองบรรณาธิการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์
2. อาจารย์กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี
3. นางสาวณัฐกาญจน รัตนพันธ
4. นายสินธไชย ตนสกุลชัยสันติ


ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายนอกมหาวิทยาลัย

ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ศ.เกียรติคุณ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ศ.เกียรติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ ศ.ดร.ประพิณ มโนมัย

ศ.ดร.สายหยุด  จำปาทอง ศ.สุษม  ศุภนิตย์

ศ.สุกัญญา สุจฉายา        รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์

รศ.ดร.สุปราณี ทัดทอง รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต

รศ.ดร. วริษา กมลนาวิน รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร

รศ.ดร.นันทนา รณเกียรติ รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

รศ.ดร.อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล

รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ

รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก รศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

รศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ รศ.เอกธิดา เสริมทอง

รศ.ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ รศ.ประไพ วีระอมรกุล

ผศ.ดร.สุภาวดี นนทแก้ว ผศ.ดร.ภานุพงศ์ อุดมศิลป์

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ทับพร ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร

ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล ผศ.ดร.สมชาย สำเนียงงาม

ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน

ผศ.ดร.สุภาวดี นนทแก้ว ผศ.ดร.สรศักดิ์  เชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผศ.ดร.สุภาวดี นนทแก้ว

ผศ.ดร.กานดาภร เจริญกิตบวร ผศ.ดร.สมชาย  รัตนชื่อสกุล

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์         ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ผศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ

ผศ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน

อ.ดร.พรพธู รูปจำลอง         อ.ดร.ประจักษ์ ทรัพย์มณี

อ.ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์         อ.ดร.ดาริณี   ชำนาญหมอ

อ.ดร.ธรากร จันทนะสาโร อ.ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ

อ.ดร.ศักดินา  สนธิศักดิ์โยธิน อ.ดร.สืบวงศ์  กาฬวงศ์

อ.ดร.วันทนีย์   วนพรรณ อ.ดร.ชนัด เผ่าพันธ์ดี

พลโท ดร.ประสารโชค  ธุวะนุติ อ.ดร.ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์

อ.ดร.ศักรินทร์ ณ น่าน อ.ดร.ดาริณี ชำนาญหมอ

อ.ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์         อ.ดร.ณัฏฐกรณ์ เสารยะวิเศษ

อ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูล อ.ดร.ชเนตตี ทินนาม

Kwanming Khumprasert (Ph.D)

 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ภายในมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์         รศ.ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล

ผศ.ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง

อ.ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา อ.ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช