กองบรรณาธิการ

ISSN : 1906-1102

เจ้าของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                        1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทรศัพท์ 0-24737000
                        ต่อ 2000, 2003,  2012 อีเมล์ :  human_bsru@hotmail.com  
                        เว็บไซด์ http://human.bsru.ac.th/ejournal/index.php

วัตถุประสงค์
วารสารวิชาการฉบับนี้ออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป

 

ที่ปรึกษา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
กองบรรณาธิการภายนอก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช มหาวิทยาลัยรังสิต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กองบรรณาธิการภายใน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

สำนักงานกองบรรณาธิการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์
2. อาจารย์กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี
3. อาจารย์ชาญวิทย์ เยาวฤทธา
4. อาจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ
5. นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์
6. นายสินธ์ไชย ต้นสกุลชัยสันติ
7. นางสาวศิริขวัญ ปิ่นเพชรสวรรค์