กองบรรณาธิการ

 

ISSN:                 1906 - 1102  (Print)

                           2673 - 0073  (Online)

 

เจ้าของ                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                           1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทรศัพท์ 0-24737000
                           ต่อ 2073, 2012 อีเมล์:  human_bsru@hotmail.com  
                           เว็บไซด์ http://human.bsru.ac.th/ejournal/index.php

 

 

 

ความเป็นมาของวารสารฉบับพิมพ์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Journal of  Humanities and Social Sciences Bansomdejchaopraya  Rajabhat University) ได้เริ่มจัดทำเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549 ในรูปแบบตีพิมพ์ โดยดำเนินการเผยแพร่ปีละ 1 ฉบับ
ในปี พ.ศ.2558  ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มการออกเผยแพร่เป็นปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

ความเป็นมาของวารสารฉบับออนไลน์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Journal of Humanities and Social Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University) ได้เริ่มจัดทำวารสารฉบับออนไลน์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ในเว็บไซต์ http://human.bsru.ac.th/ejournal/index.php โดยออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

 

 

วัตถุประสงค์
วารสารวิชาการฉบับนี้ออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสาขาดังกล่าวต่อไป

 

 

 

ที่ปรึกษา

อธิการบดี                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา        

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

 

บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

กองบรรณาธิการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ                                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์                       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. อาจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

คณะผู้จัดทำ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ                      

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์                             

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อ                       

5. อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ

6. อาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์

7. อาจารย์กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี

8. อาจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ

9. อาจารย์สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

10. อาจารย์สุภัทรา จันทะคัด

 

 

ฝ่ายประสานงาน

นางสาวศิริขวัญ ปิ่นเพชรสวรรค์