*โครงการฝึกอบรม (จ.อุดรธานี) ช่วงเดือนมีนาคม 2563

(1) หลักสูตร “ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562ฯ”

 

*โครงการฝึกอบรม (จ.ลำปาง) ช่วงเดือนมีนาคม 2563

(1) หลักสูตร “ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562ฯ”

 

*โครงการฝึกอบรม (จ.สุรินทร์) ช่วงเดือนมีนาคม 2563

(1) หลักสูตร “การดำเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับใหม่)ฯ”

(2) หลักสูตร “เจาะลึกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ อปท.ฯ”

 

*โครงการฝึกอบรม (จ.สุโขทัย) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

(1) หลักสูตร “การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยทั้งกรณีปกติและกรณีหน่วยตรวจสอบชี้มูลความผิดฯ”

 

*โครงการฝึกอบรม (จ.กำแพงเพชร) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

(1) หลักสูตร “วิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมฯ”

(2) หลักสูตร “แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นฯ”

 

*โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 (จำนวน 3 หลักสูตร)

(1) หลักสูตร“ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท.พ.ศ. 2562ฯ”

(2) หลักสูตร “การขยายกำหนดเวลากับขั้นตอนวิธีปฏิบัติตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ฯ”

(3) หลักสูตร “หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับใหม่)ฯ”

 

*โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 (จำนวน 6 หลักสูตร)

-(1) หลักสูตร “การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การเขียน วฐ 1 วฐ 2 และ วฐ 3 การฝึก ปฏิบัติการ กระบวนการ PLC : Professional Learning Community ฯ”

-(2) หลักสูตร “ขั้นตอนวิธีจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อปท. ประจำปี 2563 ฯ”

-(3) หลักสูตร “ขั้นตอนวิธีการสำคัญในการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฯ”

-(4) หลักสูตร “ประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง ท้องถิ่นฉบับใหม่ ฯ”

-(5) หลักสูตร “เจาะประเด็นวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 ฯ”

-(6) หลักสูตร “วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 (ระเบียบใหม่) ฯ”

 

- ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม -

- ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม (จ.สุโขทัย) -

- ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม (จ.สุรินทร์) -

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600