*โครงการฝึกอบรม (พัทยา) ช่วงระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562
หลักสูตร"เจาะลึกหลักเกณฑ์จัดทำ/คำนวนราคากลางงานก่อสร้างของ อปท.

 
*โครงการฝึกอบรม (จ.สุรินทร์) ช่วงระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562
หลักสูตร “วิธีการประเมินควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน ประจำปี 2562
การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อปท. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง
 
*โครงการฝึกอบรม (จ.สุรินทร์) ช่วงระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2562
หลักสูตร “การจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ฉบับใหม่ (ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ฐานภาษี อัตราภาษี การคำนวณภาษี การแจ้งประเมิน การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม การลด/ยกเว้นภาษี และการอุทธรณ์)”
 

*โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562


- (1) หลักสูตร “วิธีการประเมินควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน ประจำปี 2562
การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อปท. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง

- (2) หลักสูตร “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0813.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) และการจัดทำ/ทบทวน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565”

- (3) หลักสูตร “เจาะประเด็นวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี”

- (4) หลักสูตร “การจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ฉบับใหม่ (ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/ ห้องชุด ฐานภาษี อัตราภาษี การคำนวณภาษี การแจ้งประเมิน การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม การลด/ยกเว้นภาษี และการอุทธรณ์)”

- (5) หลักสูตร “คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง การตัดคุณสมบัติ การลดจำนวนสมาชิก การจำกัดวาระดำรงตำแหน่ง การแบ่งเขตเลือกตั้ง ข้อห้ามในการหาเสียง บทกำหนดโทษ (ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562) เทคนิคในการกำหนดนโยบายหาเสียง หลักการบริหารเงินงบประมาณ หลักการ ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรองตามระเบียบใหม่”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600