*โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

- (1) หลักสูตร “หลักการนาบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด มาใช้คานวณหามูลค่าฐานภาษี ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562”

-(2) หลักสูตร “เจาะประเด็นวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน ของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และของสถานศึกษา ในสังกัด อปท. ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี”

 

*โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562


- (1) หลักสูตร "การจ่ายเงินช่วยเหลือขณะเกิด/หลังเกิดสาธารณภัย เทคนิคการบริหารงบประมาณปี 2563 พร้อมเจาะลึกประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ อปท.ฯ"

- (2) หลักสูตร “เจาะลึกหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของ อปท. การพิจารณาใช้ค่าตาราง Factor F การบริหารสัญญา การควบคุมงานและการตรวจรับฯ”

- (3) หลักสูตร “ศิลปะการร่างหนังสือราชการแต่ละประเภทของ อปท. การใช้ภาษาราชการ การร่างบันทึกเสนอ การจด/เขียนรายงานการประชุม และการบริหารงานธุรการในระบบราชการ 4.0ฯ”

- (4) หลักสูตร “พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเรื่องสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับงบประมาณ การคลัง และการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของ อปท.ฯ

 

*โครงการฝึกอบรม (พัทยา) วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562
หลักสูตร"เจาะลึกหลักเกณฑ์จัดทำ/คำนวนราคากลางงานก่อสร้างของ อปท.
 
- ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม -

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600