*โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

(1) หลักสูตร “การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม และการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ฯ”

(2) หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หลักเกณฑ์การจำแนกหมวดและประเภทรายจ่าย (แก้ไขใหม่ปี ๒๕๖๓)ฯ”

(3) หลักสูตร “การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ อบจ. เทศบาล และ อบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่)ฯ”

(4) หลักสูตร “ประกาศ กกต. กำหนดประเภทค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ฯ”

 
- ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม -

- ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม (จ.สุโขทัย) -

- ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม (จ.สุรินทร์) -

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600