แชร์หน้านี้
หลักฐานการรายงานการประเมินตนเอง
(SAR)
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
การจัดการความรู้ (KM)
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แบบฟอร์ม แบบประเมิน แบบสอบถาม
ตัวอย่างระบบและกลไกในการดำเนินงานระดับหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยง
เอกสารดาวน์โหลดงานประกันฯ
คำสั่งต่างๆ
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

อ.อภิญญา หนูมี
รองคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และบริการวิชาการแก่สังคม

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600