แชร์หน้านี้
หลักฐานการรายงานการประเมินตนเอง
(SAR)
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
การจัดการความรู้ (KM)
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แบบฟอร์ม แบบประเมิน แบบสอบถาม
ตัวอย่างระบบและกลไกในการดำเนินงานระดับหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยง
เอกสารดาวน์โหลดงานประกันฯ
คำสั่งต่างๆ
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
>>สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
>>ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600