แชร์หน้านี้    
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
ผลงานโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓
ผลงานโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒
ผลงานโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๑
สรุปการถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย ครั้งที่ ๒


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600