แชร์หน้านี้    
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)


อ.อภิญญา หนูมี
รองคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และบริการวิชาการแก่สังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600