โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ ๓: สำรวจและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการดำเนินงานดังกล่าวด้วยปรัชญาที่มุ่งมั่น ทุ่มเทพัฒนามหาวิทยาลัย ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณภาพ จัดระบบการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนให้มีการนำความรู้สู่การให้บริการวิชาการชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักว่าการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่พึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ทั้งยังเป็นตัวชี้วัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรให้มีการดำเนินโครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ ๓: สำรวจและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นในชุมชนเขตพื้นที่ธนบุรี อันเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากบุคลากรและทรัพยากรที่มีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการลงพื้นที่เพื่อสำรวจทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อสาธารณชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทำให้ประชาชนผู้สนใจสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม และใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในท้องถิ่น
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับส่วนราชการในเขตธนบุรี ในการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

แขวงวัดกัลยาณ์ และแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

๑. ชุมชนได้รายงานผลการสำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นที่สำคัญ
๒. ชุมชนมีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นที่สำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน
๓. คณาจารย์และนักศึกษาเกิดความรู้จากการร่วมบริการวิชาการและปลูกจิตสำนึกด้านการพัฒนาชุมชน
๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานตามระบบและกลไกการบริการวิชาการ
๕. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของชุมชน
๖. เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในท้องถิ่น
๗. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการในเขตพื้นที่ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ

๑. ชุมชนในเขตพื้นที่ธนบุรีได้รับการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวและบริการ
๒. เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๓. เกิดการบูรณาการความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม

ผลกระทบของโครงการ

๑. เกิดผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการอย่างยั่งยืน
๒. เกิดผลกระทบต่อเขตธนบุรีในการมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา