ประวัติความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีพัฒนาการมายาวนานพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดการเรียนการสอนจำแนกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มภาษา กลุ่มศิลปกรรม และกลุ่มสังคมศาสตร์ แต่ละกลุ่มมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของตนเองที่สอดคล้องตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ ความโดดเด่นหรือเป็นเลิศด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และ บริการสังคม โดยมีปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของคณะ อัตลักษณ์ของบัณฑิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU)

ที่ตั้ง

อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) (อาคาร ๒๗)
เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ ซอย ๑๕ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๒๐๐๐, ๒๐๐๑
เว็บไซต์ : http://www.bsru.ac.th/~human/

ตราสัญลักษณ์และสี

ความหมาย:

จังหวะและความงามแห่งการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์เพื่อสร้างสรรค์ ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างเป็น เอกภาพ

องค์ประกอบ:

วงรีแทนตราพระราชลัญจกรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีม่วง ขาว คือสีประจำมหาวิทยาลัย
สีเขียวคือ สีประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา

มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม นำสู่การสร้างคุณภาพได้มาตรฐานสากล

คติพจน์

สจฺจํเว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”
ขน.ติ ธีรส.ส ลง.กาโร “ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์”
“มนุษย์” นอกจากเป็นผู้มีวาจาสัตย์แล้ว ยังต้องเป็นผู้มีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งมวล จึงจะได้ชื่อว่าเป็น “นักปราชญ์” ที่สมควรแก่การยกย่องของผองชนทั่วไป

ปณิธาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

เอกลักษณ์ของคณะ

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจิตสาธารณะ ทักษะภาษาดี มีความเป็นไทย

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษา ศิลปะวัฒนธรรม และบริการสังคม ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน และการผลิตบัณฑิต
๓. บริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน
๔. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
๕. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมร่วม

๑. ค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัย MORALITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดค่านิยมหลักเพื่อความเป็น “บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ไว้ดังนี้

M Moral คุณธรรมประจำใจ
O Orderliness วินัยประจำตน
R Responsibility เปี่ยมล้นรับผิดชอบ
A Adoration มอบใจให้องค์กร
L Loveliness เอื้ออาทรแบ่งปัน
I Innovation สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
T Teamwork ร่วมใจพัฒนา
Y Yield นำพาสู่ความสำเร็จ

๒. ค่านิยมองค์กรของคณะ HU-SO

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดค่านิยมองค์กรโดยใช้ตัวอักษร HU-SO ซึ่งเป็นอักษรย่อของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้กันเป็นสากล ย่อมาจาก Humanities and Social Sciences โดยตัวละตัวอักษรมีความหมายแฝงที่สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ ดังนี้

H Harmony ปรองดอง สามัคคี
U Unity เต็มปรี่ เอกภาพ
S Stability เสถียรภาพ มั่นคง
O Opportunity ส่งเสริม ให้โอกาส

ดังนั้น แนวทางการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนมีความรักใคร่สามัคคีปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริม ให้โอกาสกัน เพื่อความเป็นเอกภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนตลอดไป

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพัฒนาการมายาวนานพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเริ่มจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานวิชาการแบ่งเป็นหมวดวิชาต่างๆได้แก่หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษเป็นต้น ขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลังจากนั้นจึงได้พัฒนามาตามลำดับดังนี้

ปีพ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่มีศักยภาพและเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาตรี มีการพัฒนาหมวดวิชามาเป็นคณะวิชาประกอบด้วย ๓ คณะคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะครุศาสตร์ ได้แก่วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา บรรณารักษศาสตร์ มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารในเบื้องต้น ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะวิชาภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปีการศึกษา ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”และตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ มีศักดิ์และสิทธ์ที่จะประสาธน์ปริญญาได้ถึงระดับดุษฎีบัณฑิต คณะวิชาต่างๆ จึงได้พัฒนามาเป็นคณะในระบบมหาวิทยาลัยและเปิดสอนเป็น ๔ คณะ คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ บริหารงานในรูปของโปรแกรมวิชาภายใต้การกำกับดูแลของประธานโปรแกรมวิชา คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตามลำดับ

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ คณะรัฐบาลได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ในระยะแรกมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ หน่วยงานและต่อมาได้ขยายการบริหารงานออกเป็น ๑๔ หน่วยงานหลักในปัจจุบัน โดยที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น ๑ ใน ๑๔ หน่วยงานหลักดังกล่าว มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารโดยแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๓ ส่วนคือ ๑) สำนักงานคณบดี ๒) ภาควิชามนุษยศาสตร์และศิลปกรรม และ ๓) ภาควิชาสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและรับนโยบายจากอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้การบริหารงานของคณะอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารคณะที่ขึ้นตรงต่อคณบดีและมีภาควิชาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสาขาวิชาตามลำดับ

ส่วนการพัฒนาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งใน พันธกิจด้านนี้ โดยวางแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ การพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีการดำเนินการโดยลำดับดังนี้

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ สาขาวิชาที่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษา มีจำนวน ๒ สาขาวิชา คือสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และรัฐประศาสนศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ สาขาวิชาที่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจำนวน ๗ สาขาวิชา คือดนตรีไทย ดนตรีสากล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบประยุกต์ศิลป์ ส่วนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่เปิดรับนิสิตใหม่เนื่องจากไม่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ แต่ยังคงมีนิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ศึกษาอยู่

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาวิชาที่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมและเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจำนวน ๒ สาขาวิชาคือนาฏศิลป์และการแสดง และภาษาจีน

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ สาขาวิชาที่ได้พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมและเริ่มเปิดรับนิสิตนักศึกษามีจำนวน ๒ สาขาวิชา คือ นิติศาสตร์ และ อิสลามศึกษา และมีสาขาที่แจ้งปิดหลักสูตรตามระบบกลไกการปิดหลักสูตร คือ ออกแบบประยุกต์ศิลป์

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF : HEd) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญ และมีการดำเนินการเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว อย่างจริงจังโดยจัดการประชุม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้แก่คณาจารย์ทุกคนในคณะ

ซึ่งในขั้นต้นคณะร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นเบื้องต้น และหลังจากพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปเสร็จสิ้นแล้ว คณะได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาแกนเป็นลำดับต่อมาและในช่วงตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทุกสาขาวิชาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตาม ขั้นตอนมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๒) โดยการพัฒนาปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยสาขาวิชาอิสลามศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับชื่อสาขาเป็นสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน

ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจำนวน ๔ สาขา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ ดนตรีศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และศิลปกรรม และ ทุกสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษากำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เช่นเดียวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒ เสร็จสิ้น และได้รับการอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ดนตรีตะวันตก ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ส่วนสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาปรับปรุง

ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก่อนการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท จำนวน ๓ หลักสูตร คือบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา และได้พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในลำดับต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ บางสาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของบุคลากรทำให้ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจึงได้ดำเนินการปิดหลักสูตรตามระบบกลไกการปิดหลักสูตร และมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาขึ้นใหม่ตามความต้องการของสังคมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ศิลปกรรม และ นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ และเริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจำนวน ๑ สาขาวิชา คือ รัฐประศาสนศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑๒ สาขาวิชา คือสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี ๑ สาขาวิชาคือ ธุรกิจอิสลามศึกษาที่ยังคงใช้หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และกำลังปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนหลักสูตรในระดับปริญญาโทที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓ สาขาวิชา คือศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีตะวันตก) ศิลปกรรมมหาบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปกรรม) และรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่) และกำลังพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ สาขาวิชา คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังคงใช้หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชาเช่นเดียวกับในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และหลักสูตรเดิมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ อีก ๑ หลักสูตร คือ ธุรกิจอิสลามศึกษา ในขณะเดียวกันสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษาได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยปรับชื่อหลักสูตรเป็นธุรกิจอิสลาม และยังคงเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น ๓ สาขาวิชา คือสาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกยังไม่ได้เปิดสอน

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้นอีก ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจอิสลาม และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือ การจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ทำให้สาขาวิชาดนตรีตะวันตก และสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการดนตรี โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ครบทุกหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชา คือการจัดการสารสนเทศ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม รวมถึงสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์และเตรียมพร้อมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และหลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ โดยในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นใหม่

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังคงมีหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ สาขาวิชา คือการจัดการสารสนเทศ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบนิเทศศิลป์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม รวมถึงสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกที่เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษานี้เป็นปีแรก และหลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ ในปีการศึกษานี้ คณะได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรรอบใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือ การย้ายสังกัดของสาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ในสาขาวิชาที่มีศาสตร์สัมพันธ์กับคณะหลัก ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) หรือ มคอ.๑ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาสังคมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตร ๔ ปี จำนวน ๙ สาขาวิชา ได้แก่ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (เปลี่ยนชื่อจากออกแบบนิเทศศิลป์) ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก หลักสูตร ๕ ปี จำนวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยศิลป์ศึกษา และสังคมศึกษา ในปีนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายเคร่งครัดในการปรับแผนการบริหารจัดการหลักสูตร (Re-profiling) โดยมีเกณฑ์ให้หลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับอย่างต่อเนื่องทบทวนการบริหารจัดการหลักสูตร คณะจึงมีการงดรับนักศึกษา ๓ สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการสารสนเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และ ธุรกิจอิสลาม ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน ๒ สาขาวิชา คือ ศิลปกรรม และ นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่นั้น งดรับนักศึกษาเช่นกัน เนื่องจากอยู่ในกระบวนการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มมากขึ้น หลักสูตร ๔ ปี จำนวน ๑๐ สาขาวิชา ได้แก่ นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (เปลี่ยนชื่อจากออกแบบนิเทศศิลป์) ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก และบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (เปลี่ยนชื่อจากการจัดการสารสนเทศ) หลักสูตร ๕ ปี จำนวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยศิลป์ศึกษา และสังคมศึกษา ยกเว้นสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่ยังงดรับนักศึกษาในปีการศึกษานี้ เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ที่สุด และสาขาวิชาธุรกิจอิสลามที่รอปิดหลักสูตร ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโท เปิดรับนักศึกษา ๑ หลักสูตร คือ ศิลปกรรม ส่วนสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่นั้นอยู่ในกระบวนการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มคอ.๑)

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานภายใต้ผู้บริหารตั้งแต่เมื่อครั้งมีสถานะเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏตามที่ปรากฏหลักฐาน ตามลำดับดังนี้

ปี

ชื่อ

นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ คุ้มมั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร มาลีเวชรพงศ์

พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวมาศ มโนรัตน์

พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา วิทวุฒิศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ หลอมทอง

พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส วัฒนไชยยศ

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน

โครงสร้างองค์กร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการจัดโครงสร้างองค์กรออกเป็น ๓ ส่วน คือ สำนักงานคณบดี ภาควิชามนุษยศาสตร์และศิลปกรรม และภาควิชาสังคมศาสตร์ รวมถึงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังที่ปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้
new-243405

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงานบุคคล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานบุคคลจำแนกเป็น ๒ สายคือ สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ดังแผนภูมิต่อไปนี้
new-243406