ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์

ข้อมูลพื้นฐาน

1. หมู่บ้าน

ชื่อชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ทั้งหมด ประกอบด้วย 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนวัดประยูรวงศ์ ชุมชนวัดกัลยาณ์และชุมชนโรงคราม

2. ข้อมูลสถานที่ตั้ง

แขวงวัดกลัยาณ์มีพี้นที่จำนวน 0.785 ตารางกิโลเมตร โดยมีที่ตั้ง และบริเวณเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ – ทิศเหนือจรดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศใต้ – จรดถนนอิสรภาพ
ทิศตะวนออก – จรดถนนประชาธิปก
ทิศตะวนตก – จรดคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง)

แผนที่ตั้งโดยสังเขป

3. ข้อมูลศาสนา

แขวงวัดกลัยาณ์มีประชากรที่นับถือศาสนารวม 3 ศาสนา คือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม

ประชาชนในชุมชนวัดกลัยาณ์ วัดประยูรวงศ์ ชุมชนโรงครามและบุปผาราม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ชุมชนกุฏีขาวนับถือศานาอิสลาม และชุมชนกุฏีจีนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และยังมีศาลเจ้าอันเป็นที่เคารพของคนไทยเชื้อสายจีนได้แก่ศาลเจ้าเกียนอันเก๋ง ทำให้แขวงวัดกัลยาณ์ที่เป็นชุมชนเล็กๆ ประกอบด้วย ประชาชนที่ต่างนับถือศาสนาถึง 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ (พุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต์ และมุสลิม) ที่อยู่ร่วมกันในชุมชน 6 ชุมชน

ศาสนาพุทธมีวัด 3 แห่ง ได้แก่ ว้ดกลัยาณมิตรวรมหาวหิาร ว้ดประยรูวงศาวาส ว้ดบุปผาราม
ศาสนาคริสต์มีวัด 1 แห่ง ได้แก่ วัดซางตาครู้ส เป็นคริสต์นิกายโรมนคาทอลิก
ศาสนาอิสลาม 1 แห่ง ได้แก่ มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว)

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร

วัดบุปผาราม

วัดซางตาครู๊ส

มัสยิดบางหลวง

ศาลเจ้าเกียนอันเกง

4. จำนวนประชากร

แขวงวัดกัลยาณ์มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,307 คน จำแนกเป็นชาย 4,463 คน หญิง 4,847 คน จำแนกประชากรตามวัยได้ดังนี้

ช่วงวัย ชาย หญิง
วัยเด็กเล็ก (0-4 ปี) 141 146
วัยเด็ก (5-14 ปี) 400 483
วัยรุ่น (15-19 ปี) 234 275
วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี) 2536 2728
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 877 1212
มากกว่า 100 ปี 2
รวม 4463 4844

5. ข้อมูลสถานศึกษา

แขวงวัดกัลยาณ์มีสถานศึกษาภายในชุมชน จำนวน 11 แห่ง และเปิดสอนในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา สังกัด เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรีขึ้นไป
1 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ กทม.      
2 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพฐ.        
3 โรงเรียนศึกษานารี สพฐ.      
4 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส สช.        
5 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา สช.    
6 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต์ สช.    
7 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี สช.        
8 โรงเรียนแสงอรุณ สช.  
9 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร สช.        
10 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา สช.        
11 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สกอ.        

โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา

โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี

โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร

โรงเรียนวัดประยูรวงศ์

โรงเรียนซางตาครูสศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้ส คอนแวนต์

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

โรงเรียนศึกษานารี

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

นอกจากสถานศึกษาแล้วภายในพื้นที่แขวงวัดกัลป์ยาณ์ ยังมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนและศูนย์อบรมคุณธรรม ดังต่อไปนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนกุฎีขาว ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนกุฎีขาว เปิดสอนในระดับก่อนวัยเรียนและอนุบาล จัดการศึกษาโดยชุมชนและมูลนิธีเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนกุฎีขาว

ศูนย์อบรมคุณธรรมและจริยธรรมมัสยิดบางหลวง

หน่วยให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

6. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แขวงวัดกัลยาณ์เป็นชุมชนในพื้นที่สานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งในการบริหารจัดการพื้นที่ได้ให้บริการแก่ชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้

การบริการด้านสาธารณสุข มีศูนย์บริการสาธารณสุข และให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องดังนี้

– หน่วยบริการเคลื่อนที่เป็นระยะๆจากโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและดูแลผู้ป่วยติดเตียง
– โครงการจากหน่วยงานภาครัฐเข้าไปให้บริการในการตรวจวัดสายตาให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน และตรวจโรคทางตา
– หน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง

การบริการด้านอาชีพ มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชนเป็นระยะๆ และได้จัดทาคู่มือ “ธนบุรีไกด์” รวบรวมโบราณสถาน สถานที่สาคัญ เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตธนบุรี

การบริการด้านการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ได้แก่คือ โรงเรียนวัดประยูรวงศ์
และโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ซึ่งให้บริการการศึกษาฟรีทั้งค่าเล่าเรียนและค่าอาหารของนักเรียน

การบริการด้านสวัสดิการสังคม มีการบริการตามนโยบายของรัฐและของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง มีลานกีฬาชุมชน ตั้งบริเวณใต้สะพาน ตรงข้ามชุมชนกุฎีขาว โดยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาร่างกายและจิตใจ จัดให้มีลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาให้บริการแก่เยาวชนและคนในชุมชน

สนามกีฬาชุมชนบริเวณใต้สะพาน

ทางเดินเลียบแม่น้าเจ้าพระยา

ไฟส่องสว่าง ถนนภายในชุมชน

การบริการด้านสิ่งแวดล้อม มีการกำกับ ควบคุม ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่่ำเสมอดังนี้
– การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
– จัดการกวาดขยะมูลฝอยตามพื้นที่บริเวณชุมชน กวาดพื้นจราจรทางเท้า
– ปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์
– สานักงานเขตธนบุรีรวมถึงชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ได้มีการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น โดยมีการเตรียมการดังนี้
– การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
– การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดขยะและสิ่งปฏิกูลที่ลอยตามมาในลำคลอง

การบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟส่องสว่างตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ ทางเดินเลียบแม่น้าเจ้าพระยา

การบริการด้านความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาการรณรงค์เรื่องปัญหาของยาเสพติดภายในชุมชน
– การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและให้คำปรึกษา
– ศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ทำหน้าที่ ให้คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายการพัฒนาชุมชนให้มีความต่อเนื่องต่อไป โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ ดังนี้
1. สะอาด (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด
2. สะดวก (CONVENIENT) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก
3. ปลอดภัย (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย
4. คุณภาพชีวิตดี (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
5. วิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่

การรณรงค์หมู่บ้านปลอดยาเสพติด

7. ศูนย์บริการสาธารณสุข

แขวงวัดกัลยาณ์เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์การให้บริการด้านคลินิกตรวจรักษา การป้องกันและควบคุมโรค และคลินิกกายภาพบำบัด มีบริการคลินิกทำกายภาพบำบัด ได้แก่-ศูนย์บริการสาธารณสุข ในชุมชนบุปผาราม และศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ ในชุมชนประยูรวงศ์

ศูนย์สุขภาพชุมชน
บริเวณแขวงวัดกัลยณ์ มีศูนย์สุขภาพชุมชนจำนวน 2 แห่ง สามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ให้บริการยารักษาโรค หรือยาแก้ปวดต่างๆ เช่นยาพารา ยาลดกรด ได้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนกุฏีจีน และศูนย์สุขภาพชุมชนกุฏีขาว

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดกัลยาณ์

8. สถานีตำรวจ

แขวงวัดกัลยาณ์เป็นสถานที่ตั้งของสถานีตารวจบุปผาราม ตั้งอยู่ในชุมชนวัดบุปผาราม

สถานีตารวจบุปผาราม

9. อื่นๆ

ท่าเทียบเรือหน้าวัดซางตาครู้ส เป็นท่าเรือเทียบเรือข้ามฟาก เป็นจุดบริการขนส่งและให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

ถนนเลียบริมแม่น้าเจ้าพระยา

สถานีสูบน้ำชุมชนวัดกัลยาณ์
ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะสูบน้ำจากคลองบางกอกใหญ่ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรักษาระบบนิเวศภายในชุมชนให้เกิดความสะอาด

ท่าเทียบเรือ

ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานีสูบน้ำ