ชุมชนโรงเจ 2

ชุมชนโรงเจ 2

ภาพประกอบ 1 : ป้ายชื่อชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ประวัติชุมชน

ในอดีตชุมชนบริเวณนั้นถูกเรียกว่า ชุมชนสวนพลู ต่อมามีการจัดระเบียบแยกออกมาเป็นชุมชนย่อย

มีชุมชนโรงเจที่มีขนาดใหญ่มีผู้อาศัยมากกว่า 1000 หลังคาเรือน ในปีพ.ศ. 2528 โดยผู้ว่ากรุงเทพมหานคร นายจำลอง ศรีเมือง จึงมีการแบ่งชุมชนโรงเจออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ชุมชนโรงเจ 1 และชุมชนโรงเจ 2 (นายสมพงษ์ พรสุวรรณกุล ; ผู้ปฏิบัติการยุธการตำรวจ 167)

ที่ตั้งทางกายภาพ

ตั้งอยู่ในแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี อาณาเขต 40 ไร่ โดยมีทิศเหนือติดกับชุมชนโรงเจ 1 ทิศตะวันออกติดกับวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม ทิศใต้ติดกับถนนราชพฤกษ์ ทิศตะวันตกติดกับตลาดพลู

เส้นทางคมนาคม

มีถนนราชพฤกษ์ตัดผ่านทางทิศใต้ของชุมชนสามารถออกไปสู่ถนนวงเวียนใหญ่ใต้

ประชากร

มีจำนวนบ้านทั้งหมด 630 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 3,800 คน

ภาพประกอบ 2 : สภาพชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 3 : สภาพชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 4 : สภาพชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 5 : สภาพชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 6 : สภาพชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 7 : สภาพชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 8 : สภาพชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

อาชีพของคนในชุมชน

คณะกรรมการชุมชนโรงเจ 1 มีทั้งหมด 10 คน ดังนี้

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คืออาชีพค้าขาย พนักงานรับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท โดยมีรายได้ประมาณ 12,000-25,000 บาท โดยมีประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรอง อาทิเช่น การนำขยะมาแปรรูปเป็นน้ำมัน การทำน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือน

ภาพประกอบ 9 : อาชีพของคนชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 10 : อาชีพของคนชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 11 : อาชีพของคนชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 12 : อาชีพของคนชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

การศึกษา และศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

มีการนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 5% ที่นับถือศาสนาอื่น

ภาพประกอบ 13 : สถานศึกษาในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 14 : สถานศึกษาในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 15 : สถานศึกษาในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 16 : สถานศึกษาในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 17 : สถานศึกษาในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 18 : สถานศึกษาในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 19 : สถานศึกษาในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 20 : ศาสนสถานในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 21 : ศาสนสถานในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 22 : สถานศึกษาในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 23 : สถานศึกษาในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 24 : ศาสนสถานในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 25 : ศาสนสถานในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 26 : ศาสนสถานในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 27 : วิถีชีวิตในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

วิถีชีวิตของผู้คน

ในแต่ละวันประชากรในชุมชนส่วนใหญ่จะต้องออกไปทำงานในสถานที่อื่น บางส่วนก็ค้าขายอยู่ภายในชุมชน จะมีการทำบุญในทุกวันพระ และในทุกๆปีจะมีงานฉลองตามธรรมเนียมจี อาทิ วันกินเจ วันตรุษจีน ส่วนในเรื่องการประชุมของชุมชนนั้นแทบไม่มีการเคลื่อนไหวจากผู้นำชุมชน จะมีเพียงแต่กิจกรรมสำคัญที่ประธานชุมชนเรียกประชุมที่บริเวณสามแยกคอนโด

ประเพณีและวัฒนธรรม

จะมีการจัดเทศการกินเจที่ยิ่งใหญ่และจัดบูชาศาลเจ้าแม่กวนอิม แต่คนในชุมชนมีการนับถือที่น้อยลง มีเพียงผู้ที่มาจากต่างถิ่นที่ยังคงศรัทธา และการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งจะจัดได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพราะผู้ดูแลศาลเจ้ามีปัญหาด้านสุขภาพ

สถานศึกษา

สถานศึกษาในพื้นที่มีเพียง 1 แห่ง คือโรงเรียนกงหลี้จงซัน เป็นโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 111 ซอยเทอดไท 23 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา (ประมาณ 84.00 x 40.00 เมตร) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นทางการเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2491 โดยมี นายเม่งชอ แซ่อึ้ง ขอจัดตั้งเป็นเจ้าของและผู้จัดการ มีนายชัยรัตน์ อะหะมาน เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวิชาภาษาจีนกลางเป็นวิชาเลือก

สถานที่ราชการ

มีศูนย์สุขภาพชุมชนตั้งอยู่ภายในชุมชนแต่ไม่เปิดทำการ จากการสอบถามข้อมูลกับคนในชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า ศูนย์สุขภาพชุมชนได้ปิดทำการแล้ว

ภาพประกอบ 28 : ศูนย์สุขภาพในโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ในชุมชนโรงเจ 2 มีอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่ 2 ชนิด คือ กุยช่ายและขนมจีบ โดยแต่ละครอบครัวจะมีสูตรลับทีเป็นของตัวเอง

ภาพประกอบ 29 : ขนมจีบโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 30 : กุยช่ายโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ทรัพยากรในชุมชน

ในชุมชนจะมีคูคลองที่ใช้เป็นแหล่งระบายน้ำออกจากครัวเรือน แต่คนในชุมชนไม่มีความรู้และแรงสนับสนุนที่ดีในเรื่องการบำบัดน้ำเสียก่อนการปล่อยลงสู่คูคลอง ส่งผลให้คูคลองน้ำเน่าเสีย

ภาพประกอบ 31 : คลองในชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 32 : คลองในชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 33 : คลองในชุมชนโรงเจ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ผู้ให้สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ พรสุวรรณกุล อายุ 53 ปี อาศัยในชุมชนมา 50 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ
วันที่สัมภาษณ์ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
สถานที่สัมภาษณ์ บ้านเลขที่ 220 ซอยเทอดไท21 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้ให้สัมภาษณ์ นางสุนีย์ จิระญาณะ อายุ 71 ปี อาศัยในชุมชนมาตั้งแต่กำเนิด ค้าขายผลไม้
วันที่สัมภาษณ์ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
สถานที่สัมภาษณ์ บ้านเลขที่ 432 ซอยเทิดไท 21 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้ให้สัมภาษณ์ นายมนต์ชัย อนันต์ลาภมงคล อายุ 49 ปี อยู่ในชุมชนตั้งแต่กำเนิด ประธานชุมชน
วันที่สัมภาษณ์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561
สถานที่สัมภาษณ์ บ้านเลขที่ 628 ซอยเทอดไท21 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้ให้สัมภาษณ์ นางนนท์ พุทรามาตร อายุ 70 ปี อาศัยอยู่ในชุมชนมา 20 ปี อาชีพ ค้าขาย
วันที่สัมภาษณ์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561
สถานที่สัมภาษณ์ บ้านเลขที่ 632 ซอยเทอดไท21 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร