ชุมชนจันทร์ฉิมไพบูรณ์

ชุมชนจันทร์ฉิมไพบูรณ์

ภาพประกอบ 1 : ถนน และสภาพบ้านเรือนภายในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

ประวัติความเป็นมาตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2533 โดยมีนาย ศิริ วิสัยพงษ์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและเป็นประธานชุมชนเป็นคนแรก ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นคนพื้นที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานานแล้ว

ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ

ที่ตั้ง ถนนริมทางรถไฟแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร

ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลานานประมาณ 30 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

สภาพทั่วไปของชุมชนชุม

ชนนี้อยู่ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู เป็นชุมชนขนาดเล็กสภาพไม่ค่อยแออัดมากนัก บ้านเรือนปลูกเป็นระเบียบส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สองชั้น ปลูกอยู่ในที่ของเช่าเอกชน ที่เหลือปลูกอยู่ในที่ส่วนตัว การสัญจรในชุมชนใช้เดินเท้าและรถจักรยานยนต์เป็นหลัก เพราะเป็นที่แคบรถยนต์เข้าออกไม่ได้ การเข้าออกในชุมชนสะดวกเพราะอยู่ติดกับถนนเทอดไท

อาณาเขตของชุมชน

ทิศเหนือ ติดกับ ทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย
ทิศใต้ ติดกับ ชุมชนโรงเจ2
ทิศตะวันออก ติดกับ คลองสำเหร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ชุมชนโรงเจหนึ่ง

ภาพประกอบ 5 : แผนที่ชุมชน
ที่มา : สำนักงานเขตธนบุรี

ภาพประกอบ 2 : ป้ายชื่อชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 3 : เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลจากประธานชุมชน และรองประธานชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 4 : สภาพบ้านเรือนในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 6 : นายสมชาติ     พาลีนุด  ประธานชุมชน
ที่มา : นายสมชาติ     พาลีนุด  ประธานชุมชน

คณะกรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนจันทร์ฉิมไพบูลย์ มีจำนวนทั้งหมด ๗ คน ดังนี้

ประธาน นายสมชาติ พาลีนุด เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๐-๙๗๓-๙๕๕๗
รองประธาน นายน้อย คุ้มครอง เบอร์โทรติดต่อ ๐๒-๐๒๔-๙๓๓๖
เลขนุการ นายสมชาย อรุณกิจสัมพันธ์ เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๙-๔๕๐-๓๒๔๗
เหรัญญิก นายพุฒิพร ยงพฤกษา เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๒-๓๓๙-๕๓๒๗
นายทะเบียน นายการเกติ โคสลัก เบอร์โทรติดต่อ ๐๒-๐๒๔-๙๓๓๖
ประชาสัมพันธ์ นายพนา เรืองรุ่ง เบอร์โทรติดต่อ ๐๙๓-๖๙๕-๙๙๘๖
ฝ่ายบรรเทาฯ นายเสน่ห์ ตรุษกุล เบอร์โทรติดต่อ ๐๒-๘๙๑-๓๔๒๘

โครงสร้าง และลักษณะประชาการ

ชุมชนนี้มีบ้านเรือนจำนวน 135 หลังคาเรือน 166 ครอบครัว มีประชากรทั้งสิ้น 626 คน เป็นชายจำนวน 296 คน เป็นหญิงจำนวน 330 คน มีประชากรแฝงประมาณ 500 คน

อาชีพของคนในชุมชน

ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือ ค้าขาย และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวส่วนใหญ่ ประมาณ 7,500 – 20,000 บาท ต่อเดือน

ภาพประกอบ 7  : บริเวณภายในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 8 : การปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนของคนในชุมชน
เมื่อวันที่ 4/3/61

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประชาชนโดยทั่วไป ก็จบการศึกษาใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็มีส่วนน้อยมาก ที่จะมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในส่วนของการนับถือศาสนา ประชากรโดยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธ

วิถีชีวิตในรอบวัน (กิจวัตรประจำวัน,การประกอบอาชีพ ฯลฯ)

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือค้าขาย มีการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือจึงจะนำไปขายที่ตลาดใกล้เคียงในชุมชน และมีเปิดร้านขายของชำบริเวณหน้าบ้านของตนเอง

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมอีกด้วย เช่น การโชว์การแสดงเชิดสิงโต การรวมกลุ่มแม่บ้านในชุมชน

ภาพประกอบ 9 : คณะโชว์การแสดงเชิดสิงโตของชุมชน
เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 10 : การทำบุญในวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา ของคนในชุมชน
ที่มา : นายสมชาติ พาลีนุด ประธานชุมชน

วีถีชีวิตรอบสัปดาห์ (การทำบุญวันพระ)

การทำบุญเลี้ยงพระ ซึ่งชุมชนจะจัดขึ้นเฉพาะ ในวันพระ หรือวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น
เพื่อให้คนในชุมชน ได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญ ได้ฟังเทศน์ ฟังธรรม จากพระสงฆ์ ที่เดินทางมาจากวัดอื่น (เนื่องจากชุมชนจันทร์ฉิมไพบูลย์ ไม่มีวัดวาอาราม)

วีถีชีวิตรอบเดือน (การพัฒนาหมู่บ้าน)

กิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

ชุมชนหลังศูนย์จันทร์ไพบูลย์ จะมีการจัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ในช่วงต้นเดือน เมษายน ของทุกปี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ ปรับปรุงทำความสะอาดรอบๆชุมชน ลำคลอง และลานอเนกประสงค์ของชุมชน เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย โดยการกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือมาจากเขตธนบุรี ฝ่ายรักษา และคนในชุมชน

ภาพประกอบ 11 : การทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ และลานกีฬา
ที่มา : นายสมชาติ  พาลีนุด ประธานชุมชน

ภาพประกอบ 12 : การทำความสะอาดลำคลองในชุมชน
ที่มา : นายสมชาติ  พาลีนุด ประธานชุมชน

ภาพประกอบ 13 : การนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ที่มา : นายสมชาติ  พาลีนุด ประธานชุมชน

กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เป็นความร่วมมือของสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ และเขตธนบุรี ที่ออกมาให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์ที่อยู่ในชุมชน

วิถีชีวิตรอบปี (งานประเพณี และวัฒนธรรม)

ก็จะมีงานประเพณีต่างๆ ในแต่ละรอบเดือน เช่น เดือนมกราคม จะจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของชุมชน มีการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก เดือนเมษายน จัดงานประเพณีสงกรานต์ เดือนสิงหาคม จัดงานวันแม่ และเดือนธันวาคมก็จัดงานวันพ่อ ให้เหมือนกับสถานที่อื่นๆที่เขาจัดงานกัน

ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับเด็กในชุมชนจันทร์ฉิมไพบูรณ์ และเด็กละแวกใกล้เคียง
ชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ในชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กเหมือนกับที่อื่นๆ ที่เขาจัดวันเด็ก โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นให้เด็กก็คือ กิจกรรมแจกขนม แจกของกิน แจกของขวัญให้กับเด็ก

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเขตธนบุรี ฝ่ายผู้ปกครอง และคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพประกอบ 14 : การแจกขนมให้กับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ที่มา : นายสมชาติ พาลีนุด ประธานชุมชน

ภาพประกอบ 15 : โรงทานของผู้ใจบุญ เวลาที่ชุมชนจัดงานต่างๆ
ที่มา : นายสมชาติ พาลีนุด ประธานชุมชน

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งสาธารณูปโภคในชุมชนมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และน้ำประปาทุกครัวเรือน ภายในชุมชนมีโทรศัพท์สาธารณะจำนวน 5 ตู้

ภาพประกอบ 16 : การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และหอกระจายข่าวในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 17 : การดูแลของฝ่ายงานเขตธนบุรี
ที่มา : นายสมชาติ พาลีนุด ประธานชุมชน

ความปลอดภัยในชุมชน

ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนส่วนใหญ่มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน พอสมควร ไม่ค่อยมีปัญหาด้านอาชญากรรมร้ายแรงเกิดขึ้นเนื่องจากประชาชนในชุมชนมีความคุ้นเคยและสนิทสนมกันเป็นอย่างดีมีการจัดตั้งอาสาสมัครตำรวจบ้านจึงสามารถช่วยกันสอดส่องดูแลคนแปลกหน้า หรือผู้ที่จะเข้ามากระทำผิดไม่ให้เข้ามาก่อเหตุในชุมชน

หน่วยงานที่ดูแลความเรียบร้อยของชุมชน

เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำชุมชน ทางสน. ตลาดพลูได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำชุมชนเพื่อคอยดูแลประสานงานสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนในชุมชนจำนวน3นายคือ1ร้อยตำรวจเอกไพจิตร คำบาล รอง สวป.สน.ตลาดพลู 2 ด.ต.ก้าน สาคร ผบ.หมู่(ป.)สน.ตลาดพลู 3.ด.ต.ทรงเดช สวนปรารมณ์ ผบ.หมู่(สส.)สน.ตลาดพลู

ผู้ให้สัมภาษณ์ :
นายสมชาติ พาลีนุด ประธานชุมชนจันทร์ฉิมไพบูรณ์
นายนายน้อย คุ้มครอง รองประธานชุมชนจันทร์ฉิมไพบูรณ์
วันที่สัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561
สถานที่สัมภาษณ์ : ที่บ้านประธานชุมชน บ้านเลขที่ 785 ถนนริมทางรถไฟ ตำบลบางยี่เรือ อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพประกอบ 18 ถ่ายรูปร่วม กับนายสมชาติ พาลีนุด ประธานชุมชนจันทร์ฉิมไพบูรณ์ และนายน้อย คุ้มครอง รองประธานชุมชนจันทร์ฉิมไพบูรณ์
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 19 : การเดินสำรวจรอบๆ ภายในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 20 : สัมภาษณ์ข้อมูลจากนายสมชาติ  พาลีนุด  ประธานชุมชนจันทร์ฉิมไพบูรณ์ และนายน้อย  คุ้มครอง  รองประธานชุมชนจันทร์ฉิมไพบูรณ์
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 21 : สัมภาษณ์ข้อมูลจากนายชาญ เวชกิจ ครูเกษียณ
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 22 : สัมภาษณ์ข้อมูลนายปรัชญา จั่นจำรัส อยู่ในคณะการแสดงเชิดสิงโต
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 23 : สภาพลำคลองในชุมชน ที่มีสภาพน้ำเน่าเสีย และสิ่งกลิ่นเหม็น
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 24 : สภาพลานอเนกประสงค์ หรือลานกีฬาของชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 25 : เขื่อนของชุมชน ที่เชื่อมต่อมาจากคลองสำเหร่
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 26 : สถานที่เลี้ยงไก่ชน ของชาวบ้าน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61