ชุมชนตากสินสัมพันธ์

ชุมชนตากสินสัมพันธ์

ภาพประกอบ 1 : ป้ายชื่อชุมชนตากสินสัมพันธ์
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

1. ประวัติความเป็นมาของชุมชน (ชื่อเป็นทางการ และชื่อที่ชาวบ้านเรียก)

ชุมชนตากสินสัมพันธ์เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 โดย คุณจรวยพร ผู้อำนวยการโรงเรียนจรวยพรวิทยา ด้วยเล็งเห็นว่าควรจะมีการจัดตั้งชุมชนบริเวณนั้นขึ้นเพื่อเป็นผลดีให้แก่ชาวบ้าน คุณจรวยพรจึงได้ลงสมัครเป็นประธานชุมชนและเป็นประธานชุนคนแรกของชุมชนตากสินสัมพันธ์ และได้ผลัดเปลี่ยนประธานชุมชนจนมาถึงในปัจจุบัน คือ คุณเสมอใจ คูหาเพ็ชร์ โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นก็จะเรียกชุมชนนี้ว่า “ตากสินสัมพันธ์” โดยที่ไม่การเรียกในชื่ออื่นๆ

2. ที่ตั้งและลักษณ์ทางกายภาพ

ชุมชนตากสินสัมพันธ์เป็นชุมชนที่ค่อนข้างแออัด เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยบ้านเรือน และห้องแถว เรียงชิดติดกัน ภายในชุมชนมีพื้นที่ประกอบกิจกรรมส่วนกลางที่ค่อนข้างจำกัด

2.1 อาณาเขตของชุมชน

ด้านทิศเหนือ ชุมชนสวนพลู
ด้านทิศใต้ ถนนราชพฤกษ์
ด้านทิศตะวันออก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ด้านทิศตะวันตก วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม

ภาพประกอบ 6 : แผนที่ชุมชนตากสินธ์สัมพันธ์
ที่มา : สำนักงานเขตธนบุรี

ภาพประกอบ 2 : ลักษณะถนนภายในชุมชนตากสินสัมพันธ์
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 3 : ลักษณะถนนภายในชุมชนตากสินสัมพันธ์
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 4 : ลักษณะของบ้านที่เป็นห้องแถว
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 5 : ลานอเนกประสงค์เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 7 : (ซ้าย) คุณเสมอใจ คูหาเพ็ชร์ ประธานชุมชนตากสินสัมพันธ์
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 8 : (ขวา) คุณอภิสิทธิ์ จิรัฐิติวรรธน์ รองประธานชุมชนตากสินสัมพันธ์คนที่ 2
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

คณะกรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนตากสินสัมพันธ์มีทั้งหมด 10 คน ดังนี้

1. นางสาวเสมอใจ คูหาเพ็ชร์ ประธานชุมชน
2. นายสนธยา ขันธิคุณ รองประธานฯ คนที่ 1
3. นายอภิสิทธิ์ จิรัฐิติวรรธน์ รองประธานฯ คนที่ 2
4. นางมัณฑนา ท้วมสกนธ์ เลขานุการ
5. นายบุญชู กาญจนสุวพร เหรัญญิก
6. นางสาวภริดา คูหาเพ็ชร์ นายทะเบียน
7. นายแก้ว เสริมวินัย ประชาสัมพันธ์
8. นายพลวัฐ วงศ์ณิชากร ปฏิคม
9. นางสาวสมศรี ม่วงมีค่า กรรมการ
10. นางสาวรพีพร เสริมวินัย กรรมการ

4. ลักษณะประชากร

จำนวนประชากรที่สำรวจไปในปี พ.ศ. 2560 ภายในชุมชนนั้นมีทั้งหมด 1,079 หลังคาเรือน ประมาณ 5,000 คน เป็นเพศชาย และเพศหญิง ในจำนวนเท่าๆกัน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน มีอาชีพค้าขายและรับจ้างเป็นหลัก การศึกษาขั้นต่ำอยู่ในระดับมัธยมศึกษา

ภาพประกอบ 9 : ลักษณะของบ้านในชุมชนที่เป็นลักษณะบ้านไม้
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 10 : บริเวณภายในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

5. วิถีชีวิตในชุมชน

5.1 อาชีพของคนในชุมชน

คนในชุมชนส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นหลัก รองลงมาคือ ค้าขาย พนักงานบริษัท ข้าราชการ ฯ ซึ่งในชุมชนนั้นมีจำนวนหลังคาครัวเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งคนพื้นเพ และประชากรแฝง จึงไม่สามารถทำการเฉลี่ยรายได้ต่อครัวเรือนได้

5.2 การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสูงสุดที่ระดับอุดมศึกษา ปริญญาเอก ในส่วนของการนับถือศาสนา คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นบางส่วน

5.3 วิถีชีวิตในรอบวัน (กิจวัตรประจำวัน,การประกอบอาชีพ ฯลฯ)

วิถีชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และข้าราชการบ้างประปราย วิถีชีวิตของคนในชุมชนช่วงวันจันทร์ – วันเสาร์ จะเป็นวิถีชีวิตของคนเมืองคือไปทำงานในตอนเช้า และกลับบ้านในตอนค่ำ ส่วนในวันหยุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นวันอาทิตย์หรือวันเทศกาลในแต่ละปี เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน วันเด็ก เป็นต้น ก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในด้านอาชีพแก่คนในชุมชน เช่น บริการสอนตัดผมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ทำขนมไทย – ต่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้งผู้คนในชุมชนก็มีการเกื้อกูลอาศัยกันและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ในชุมชนร่วมกัน ผ่านการทำกิจกรรมและการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมครั้งต่างๆ

ภาพประกอบ 11 : บริการสอนตัดผมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

5.4 สถานศึกษา

ภาพประกอบ 12 : โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 13 : โรงเรียนจรวยพรวิทยา
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

5.5 สถานที่สำคัญทางศาสนา

ภาพประกอบ 13 : ศาลเจ้าพ่อเสือ
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 14 : ศาลเจ้าพ่อเสือ
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 15 : ศาลเจ้าปุนเถ่ากง
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

5.6 สภาพอากาศในชุมชน

สภาพอากาศภายในชุมชนนั้นค่อนข้างมีมลพิษเนื่องจากอยู่ในชุมชนที่ใกล้กับถนนสมเด็จ พระเจ้าตากสินและถนนราชพฤกษ์ทำให้ควันจากรถยนต์เข้ามาในชุมชน

ภาพประกอบ 16 : ถนนราชพฤกษ์
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 17 : ถนนราชพฤกษ์
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

5.7 สภาพแม่น้ำ คู คลอง

บริเวณลำกระโดงทางด้านทิศเหนือของชุมชนบริเวณที่ใช้เป็นตัวแบ่งชุมชนระหว่างชุมชน ตากสินสัมพันธ์และชุมชนสวนพลูมีสภาพที่เน่าเสีย มีขยะในคลอง และน้ำจะเอ่อท่วมเข้ายังชุมชนเมื่อเวลามีฝนตกหนัก อีกทั้งยังเป็นแหล่งวางไข่ของยุง

ภาพประกอบ 18 : คลองลำกระโดง
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 19 : คลองลำกระโดง
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพประกอบ 20 : สัมภาษณ์คุณบุรี นุ่มนวล ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 21 : คุณเสมอใจ คูหาเพ็ชร์ ประธานชุมชนตากสินสัมพันธ์นำคณะทำงานสำรวจพื้นที่ในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 22 : สัมภาษณ์คุณศรีรัตน์ อิมาย์ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 23 : คุณศรีรัตน์ อิมาย์ นำคณะทำงานดูปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 24 : คณะทำงานร่วมกันสัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆ กับทางประธานชุมชนตากสินสัมพันธ์
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 25 : คณะทำงานร่วมกันสัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆ กับทางประธานชุมชนตากสินสัมพันธ์
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 26 : สัมภาษณ์คุณหนูไกล คนซื่อ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 27 : สัมภาษณ์คุณธีรวุฒิ คูหาเพ็ชร์ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 28 : ร่วมถ่ายภาพกับ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 29 : ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการชุมชนตากสินสัมพันธ์
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 30 : สัมภาษณ์คุณประยูร ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61

ภาพประกอบ 31 : สัมภาษณ์คุณสุกัลยา ใจติ๊บ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ภาพถ่ายจริง : เมื่อวันที่ 4/3/61