ชุมชนวัดอินทาราม

ชุมชนวัดอินทาราม

ภาพประกอบ 1 : ถนนภายในชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

1. ประวัติความเป็นมาของชุมชุน (ชื่อที่เป็นทางการ และชื่อที่ชาวบ้านเรียก)

ชุมชนวัดอินทารามก่อตั้งเมื่อปี 2510 เป็นชุมชนที่ก่อตั้งมาด้วยความยากลำบาก เพราะทางเขตไม่ยอมรับเหตุเพราะมีประชากรเพียงแค่ 75 หลังคาเรือน โดยการก่อตั้งชุมชนในครั้งแรกได้มีการเรียกลูกบ้านมาประชุมกันเพื่อปรึกษาอยากตั้งชุมชนเป็นของตนเอง โดยมีผู้ก่อตั้งคนแรกชื่อว่า เล็ก โดยถูกรับเลือกจากชาวบ้านในชุมชน

ชุมชนวัดอินทารามเดิมมีชื่อว่า บางยิงเรือใต้ ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 50 ปี ตั้งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 35 ไร่ ที่ผ่านมามีประธานชุมชนทั้งหมด 3 คน โดยคนปัจจุบันชื่อ นายสุพจน์ เอี่ยมประเสริฐ

2. ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ

ชุมชนวัดอินทารามมีอาณาเขตพื้นที่ตั้งแต่บริเวณเทิดไทย 6 จนถึงโรงเรียนวัดอินทาราม และมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 35 ไร่

2.1 อาณาเขตของชุมชน

โดยทางทิศเหนือจะติดกับสุเหล่าแขก ทางตอนใต้ติดกับวัดกลาง ทางทิศตะวันออกติดกับทางรถไฟและทางทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำบางกอกน้อย

2.2 เส้นทางการคมนาคม/แผนที่

มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ

ภาพประกอบ 5 : แผนที่ชุมชนวัดอินทาราม
ที่มา : สำนักงานเขตธนบุรี

ภาพประกอบ 2 : ถนนภายในชุมชนมีการปลูกบ้านเรือนแบบตึกแถว
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 3 : มีการปลูกบ้านเรือนแบบไม้
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 4 : ท่าเรื่อวัดอินทาราม
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 6 : เส้นทางคมนาคมทางน้ำ
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 7 : พระรูปทรงม้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ลักษณะประชากร

ชุมชนวัดอินทารามเป็นชุมชนขนาดเล็กมีจำนวนประชากรประมาณ 75 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 300 คน โดยในชุมชนก็มีประชากรทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยสูงอายุ

4. วิถีชีวิตในชุมชน

4.1 อาชีพของคนในชุมชน

ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลักคือ ค้าขายร้อยละ 80 ลูกจ้างทั่วไปร้อยละ 15 และข้าราชการร้อยละ 5 ส่วนรายได้ของประชาชนนั้นไม่แน่นอน ตามสภาพเศรษฐกิจ

ภาพประกอบ 8  : ประชาชนมีอาชีพค้าขาย
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 9 : ป้ายวัดอินทารามที่ติดกับคลองบางกอกใหญ่
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 256

ภาพประกอบ 10 : ป้ายนิเทศประวัติวัดอินทาราม
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

4.2 การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี และประชาชนส่วนน้อยที่วัยสูงอายุก็จบเพียงระดับประถมหรือไม่ได้รับการศึกษา

ชุมชนวัดอินทารามประชาชนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด และมีวัดเดียวคือ วัดอินทาราม วรวิหาร มีเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์รวมกัน 37 รูป ซึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีตามปกติคือ การทำบุญตักบาตรในวันพระตอนเช้า และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีการจัดกิจกรรม เช่น การเวียนเทียน โดยที่การจะจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ได้มีการร่วมมือกันของชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกัน

ประวัติ วัดอินทารามวรวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดบางยี่เรือนอก และ วัดสวนพลู หรือ วัดบางยี่เรือไทย สมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสร้าง และปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมด แล้วได้สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ พระองค์ทรงโปรดเสด็จมาทรงโปรดเสด็จมาทรงศีลบำเพ็ญกรรมฐาน และประทับแรม ณ วัดนี้ ถือได้ว่าเป็นวัดใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น

ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคต เมื่อ พ.ศ. 2325 ได้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพถวายพระเพลิง และบรรจุพระบรมอัฐิ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ยังเป็นพระอารามหลวงอยู่ เพราะว่ามีพระราชาคณะปกครองวัดถึง 3 รูป หลังจากนั้นแล้ววัดก็ขาดการปฏิสังขรณ์และชำรุดทรุดโทรมลงตามลำดับ เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่ 3 พระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง) ได้บูรณะขึ้นใหม่ เสร็จแล้วน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวงอีกครั้ง แต่ได้รับการลดฐานะลงเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี และได้รับพระราชทานนามว่า วัดอินทารา

4.3 วิถีชีวิตรอบปี (ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ)

ชุมชนวัดอินทารามก็มีประเพณีประจำปีที่คล้ายกับชุมชนอื่นๆคือ มีการจัดงานวันเด็ก วันสงกรานต์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และที่โดดเด่นของชุมชนนี้คือ การเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราชประจำทุกปี ซึ่งเป็นความเชื่อของคนในชุมชนที่ต้องจัดขึ้นทุกปี โดยมีความเชื่อว่า หากปีใดที่ไม่ได้จัดงาน องค์พระเจ้าตากทรงพิโรธ (โกรธ) มีฟ้าผ่าเกิดขึ้น ณ บริเวณพระธาตุสมเด็จพระเจ้าตากสิน จึงทำให้ชาวบ้านในชุมชนต้องกราบไหว้ขอขมา

ภาพประกอบ 11 : พระรูปทรงม้า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 12 : ประชาชนร่วมงานเวียนเทียนวันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 13 : พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 14 : มีการเชิดสิงโตในงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสิน
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

5. สถานที่สำคัญ

5.1 สถานศึกษา

ชุมชุนวัดอินทารามได้มีสถานศึกษาในบริเวณชุมชนเพียงโรงเรียนเดียว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางวัดอนุญาตที่ดินจำนวน 3 ไร่ 3 งานให้กับกระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนสามัญ คือ โรงเรียนวัดอินทาราม

ภาพประกอบ 15 : วัดและโรงเรียนเป็นบริเวณเดียวกัน
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 16 : ป้ายสถานศึกษาโรงเรียนวัดอินทาราม
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

5.2 สถานที่ราชการ (โรงพยาบาล,สถานีตำรวจ)

ชุมชนนี้ก็มีสถานที่ทางราชการหลักคือ สถานีตำรวจบางยี่เรือ และโรงพยาบาลที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้ารักษานั้นเป็นสถาบันรัฐบาล ในโครงการยื่นสิทธิ 30 บาท ที่โรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาลทหารเรือ

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

ชุมชนวัดอินทารามได้จัดสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือ วัดอินทารามที่เป็นวัดเดียวในชุมชนนี้ที่มีผู้คนในชุมชนเคารพ ที่เป็นที่พึ่งพาทางใจ และยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนนี้อีกเช่นกัน

ภาพประกอบ 17 : บริเวณพื้นที่วัดอินทาราม
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 18 : บริเวณพื้นที่ภายในวัดอินทาราม
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 19 : ภาพแท่นศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าตากสิน
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 20 : พระพุทธชินวรเป็นพระประธานพระอุโบสถวัดอินทาราม
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 21 : พระปรางค์คู่ สร้างโดยพระยาศรีสหเทพ อยู่ด้านข้างพระอุโบสถวัดอินทาราม
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 22 : รอยพระพุทธบาท
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 23 : ภาพประธานภายในพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งบรรจุพระสสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายในวัดอินทาราม
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

6. การสัมภาษณ์บุคคลในชุมชน

จากการสัมภาษณ์คนในชุมชน ในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชนวัดอินทาราม และข้อเสนอแนะในการพัฒนาทางด้านต่างๆในชุมชนว่าต้องการให้ชุมชนวัดอินทารามพัฒนาในส่วนไหนบ้าง โดยการสัมภาษณ์ ได้สัมภาษณ์เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 4 ท่านด้วยกัน ดังนี้

ภาพประกอบ 24 : ประธานชุมชนอธิบายความเป็นมาของวัดอินทาราม
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

1. ชื่อ นายสุพจน์ นามสกุล เอี่ยมประเสริฐ

ตำแหน่ง ประธานชุมชนวัดอินทาราม
ที่อยู่ปัจจุบัน
อาศัยในชุมชนนี้เป็นระยะเวลา ปี
ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย
การศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ ค้าขายทั่วไป
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561
สถานที่สัมภาษณ์ ชุมชนวัดอินทาราม

จากการสัมภาษณ์ คือ ต้องการให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมหรือสนับสนุนมากกว่าเท่าที่เป็นอยู่ เช่น ในการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการจัดวันสำคัญต่างๆที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น อาทิ การจัดงานวันเด็ก และการจัดงานวันสงกรานต์ เป็นต้น และต้องการที่จะพัฒนาวัดอินทาราม ให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในด้านประวัติศาสตร์ เพื่อที่จะให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถสร้างอาชีพเสริมประเภทการค้าขายต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้

2. ชื่อ พระครูวิมลวรรณ นามสกุล โสภิต

ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 1 ตำบล ไย่ท่าโพธิ์ อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร
ที่อยู่ปัจจุบัน 256 ถนน เทิดไท ตำบล บางยี่เรือ อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ
อาศัยในชุมชนนี้เป็นระยะเวลา ปี
สาเหตุที่ย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ เพราะญาติพี่น้องอาศัยอยู่ที่นี่
ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย
การศึกษา จบการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
สถานที่สัมภาษณ์ วัดอินทาราม

จากการสัมภาษณ์ คือ ต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนวัดอินทาราม ให้ความร่วมมือและสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชุมชนหรือทางวัดอินทารามได้จัดขึ้น เช่น ในการที่จะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆ ภายในวัดต้องมีการจัดเตรียมสถานที่หรือบริเวณในการจัดกิจกรรมนั้นๆ จึงต้องการให้ชาวบ้านได้ช่วยกันในการจัดเตรียมพื้นที่ และความพร้อมต่างๆ อาทิ การกวาดพื้นลานวัด หรือการทำความสะอาดพื้นที่เหล่านั้นให้พร้อมในการจัดกิจกรรม เป็นต้น

ภาพประกอบ 25 : สัมภาษณ์พระครูสุวิมลธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 26 : สัมภาษณ์กรรมการในชุมชนวัดอินทารามคุณอาทร พูลศิริ
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

3. ชื่อ นายอาทร นามสกุล พูลศิริ

ตำแหน่ง กรรมการในชุมชนวัดอินทาราม
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 24 ถนน เทิดไท ซอย เทิดไท 8 ตำบล บางยี่เรือ อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ
อาศัยในชุมชนนี้ เป็นระยะเวลา 58 ปี (ตั้งแต่กำเนิด)
ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย
การศึกษา จบการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ ค้าขายพรรณไม้
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561
สถานที่สัมภาษณ์ บ้านที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน

จากการสัมภาษณ์ คือ อยากให้คนหรือชาวบ้านในชุมชนวัดอินทาราม มีความสามัคคีกัน อยู่อาศัยกันในชุมชนแบบพี่ แบบน้อง เพราะปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนดำเนินชีวิตประจำวัน แบบ “ต่างคนต่างอยู่” เปลี่ยนแปลงจากในอดีต ที่ชาวบ้านในชุมชนวัดอินทาราม อาศัยอยู่แบบพี่แบบน้องกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังต้องการให้คนในชุมชนให้ความสนใจและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน หรือในวัดอีกมากมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

4. ชื่อ นางกาญจนา นามสกุล เพลิดโฉม อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง อดีตคณะกรรมการในชุมชนวัดอินทาราม
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 29 ถนน เทิดไท ซอย เทิดไท 6 ตำบล บางยี่เรือ อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ
อาศัยในชุมชนนี้ เป็นระยะเวลา 56 ปี (ตั้งแต่กำเนิด)
ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย
การศึกษา จบการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ ค้าขายพวงมาลัย
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561
สถานที่สัมภาษณ์ เทอดไท6

จากการสัมภาษณ์ คือ จากป้าอาศัยอยู่ในชุมชนวัดอินทารามได้เห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดได้รับการช่วยเหลือจากเขตจาก ส.ส. ที่เข้ามาช่วยมาจัดสันสันงบประมาณมาช่วยในบางครั้งก็มอบปูนซีเมนต์หรือของขวัญมาช่วยในงานต่างๆแต่ในปัจจุบันหมดวาระจึงได้ผันตัวออกมาประกอบกิจการค้าขายเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำ อยากให้ทางเขตทางรัฐจัดสันงบประมาณมาพัฒนาชุมชนแบบเดิม

ภาพประกอบ 27 : สัมภาษณ์คุณกาญจนา เพลิดโฉม เกี่ยวกับชุมชนวัดอินทาราม และมอบของสมนาคุณ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 28 : สัมภาษณ์คุณบุญน้อย ธีระเวช เกี่ยวกับชุมชนวัดอินทาราม
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

5. ชื่อ นางบุญน้อย นามสกุล ธีระเวช อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง อดีตประธานชุมชนวัดอินทาราม
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 18 ถนน เทิดไท ซอย เทิดไท 8 ตำบล บางยี่เรือ อำเภอ ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพฯ
อาศัยในชุมชนนี้ เป็นระยะเวลา 68 ปี (ตั้งแต่กำเนิด)
ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย
การศึกษา จบการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพ ค้าขายพวงมาลัย
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561
สถานที่สัมภาษณ์ เทอดไท 6

จากการสัมภาษณ์ คือ ป้าเคยเป็นประธานชุมชนวัดอินทารามมาก่อนได้มีการพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดมีการนัดประชุมโดยลูกบ้านในการทำกิจกรรมประจำปี เช่นงานวันเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสิน งานวันเด็ก งานสงกรานต์ วันสำคัญทางศาสนา ในอดีตชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ในปัจจุบันสังคมได้พัฒนาไปไกลชาวบ้านได้ส่งลูกหลานไปศึกเล่าเรียน จึงทำให้ไม่เกิดความเหมือนในอดีตและยากที่จะร่วมกิจกรรมภายในชุมชน และคนดังเดิมในชุมชนในพื้นที่ได้ย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่และในขณะเดียวกันก็มีผู้คนภายนอกได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่มากขึ้นเนื่องจากสภาพบ้านเมืองเจริญขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพประกอบ 29 : ประธานชุมชนอธิบายความเป็นมาของแต่ละสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 30 : ประธานชุมชนอธิบายความเป็นมาของวัดอินทาราม
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 31 ประธานชุมชนเชิญชวนให้กราบไหว้ ขอพร จากองค์พระเจ้าตากสิน
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 32 : ต้นโพธิ์จากศรีลังกา จะมีลักษณะใบที่แตกต่างจากโพธิ์อื่นๆ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 33 : ตลาดสดภายในชุมชนวัดอินทาราม
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 34 : สัมภาษณ์คุณบุญน้อย ธีระเวช เกี่ยวกับชุมชนวัดอินทาราม
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 35 : สัมภาษณ์คุณกาญจนา เพลิดโฉม เกี่ยวกับชุมชนวัดอินทาราม และมอบของสมนาคุณ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 36 : สัมภาษณ์ประธานชุมชนคุณสุพจน์ เอี่ยมประเสริฐ เกี่ยวกับชุมชนวัดอินทาราม และมอบของสมนาคุณ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 37 : ประชาชนบริเวณใกล้ชุมชนวัดอินทารามร่วมเวียนเทียน วันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 38 : ประชาชนในชุมชนวัดอินทารามช่วยกันจำหน่าย ดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 39 : สัมภาษณ์กรรมการในชุมชนวัดอินทารามคุณอาทร พูลศิริ
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 40 : คุณอาทร พูลศิริ ประชาชนที่มีการปลูกพืชผักสวนครัว และจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 41 : มีการคมนาคมกันทางน้ำ คลองบางกอกใหญ่
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 42 : สัมภาษณ์พระครูสุวิมลธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 43 : พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 44 : พระรูปทรงม้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 45 : พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสิน ถวายพวงมาลัย
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ภาพประกอบ 46 : เชิดสิงโตถวายองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561