แชร์หน้านี้
บุคลากรประจำสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 


นางอำภาพร รับขวัญ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

นายชิตพล พงศ์พชรสกุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
น.ส.รุ่งนภา คงพารา
นักวิชาการพัสดุ
นายสินธ์ไชย ต้นสกุลชัยสันติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายคมกฤช บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอนุชา หมั่นเดช
นักวิชาการศึกษา
น.ส.มาณวิกา ฉายแสง
นักวิชาการพัสดุ
นายหลักเขต วงศ์ทน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
       
   
น.ส.พรทิพย์ ไชยานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางรัชนี วงษ์ตุรัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่
 
   
       

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600