แชร์หน้านี้
บุคลากรประจำสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 


นางอำภาพร รับขวัญ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
น.ส.รุ่งนภา คงพารา
นักวิชาการพัสดุ
       
 
นายหลักเขต วงศ์ทน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
น.ส.พรทิพย์ ไชยานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางรัชนี วงษ์ตุรัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่
 
   
       

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600