ค้นหาบทความ

สมัชชารัฐสภาอาเซียน

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 04/08/2014 - 23:05
สฤษฏิ์พล, สตะเวทิน. (2555). สมัชชารัฐสภาอาเซียน. presented at the มกราคม-ธันวาคม. https://doi.org/123 (Original work published มกราคม-ธันวาคม)

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจดนตรี

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 05/06/2014 - 11:20

การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบอบประชาธิปไตยของไทยของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ นักศึกษาระดับปริญญาตรี COMPARATIVE STUDY OF SECONDARY SCHOOL PUPILS AND COLLEGE STUDENTS’ UNDERSTANDING IN THAI DEMOCRACY

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 05/06/2014 - 11:32

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร The Development of Online Lessons for Communicative English based on Local Learning Sources, Donkaidee Benjarong Village,

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 05/06/2014 - 11:35

หน้า