ค้นหาบทความ

biblio

ผู้เขียน Keyword ชื่อ ชนิด [ ปี(Asc)]
2561
พัชรินทร์, สุวรรณศร. (2561). กลวิธีการรำของอิเหนาในบทพิลาปร่ำรัก ตอนอิเหนาคะนึงถึงจินตะหราวาตี Thai Classical Dance Techniques for the Role of Inao in the Depression Scene of Inao Khaneung Theung Jintahravati Episode. (วรรณะลี ชนัย, เรืองรอง อัควิทย์), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (1.18 MB)
ศรันย์ดิษฐ์, เบญจพงศ์. (2561). การคงอยู่ของตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านกับบทบาทในบริบทของสังคมอนาคต The Position Stand of Subdistrict Headman and Village Headman and Their Roles in the Future Society Context. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (269.17 KB)
ปัทมา, วัฒนบุญญา. (2561). การถ่ายทอดนาฏกรรมโขนผ่านเทคโนโลยีสู่สถานศึกษา The Dramatic Khon Transference Via Technology to School. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
 (145.47 KB)
วริศรา, อนันตโท. (2561). การประยุกต์ใช้ตำนานในสังคมไทยร่วมสมัย: กรณีศึกษา คณะพุทธนครธรรม จังหวัดลำพูน Application of Legendary in Contemporary Thai Society: A Case Study of “Phuttha Nakorn Tham Group” Lampoon Province. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม )
 (853.72 KB)
สุเนตร, ทวีถาวรสวัสดิ์. (2561). การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร The Participation in Community Solid Waste Management for Sustainable Tourism at Song Klong Floating Market, Taling Chan Temple... (ฉิมศรี สาวิตรี), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
 (211.01 KB)
ธรงวิทย์, ทองเสี่ยน. (2561). การศึกษาการนำคุณธรรม 12 ประการมาพัฒนาการดำเนินชีวิต เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และความกตัญญู: กรณีศึกษา นิทานพื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกษ The Study of Applying the 12 Virtues for Life Development Focusing on Morality, Ethics and Gratitude: A Case Study... มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
 (180.24 KB)
พรทิพย์, นิธิธนวิวัฒน์. (2561). การศึกษาคำเรียกผักในภาษาญี่ปุ่นตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ A Study of Vegetable Terms in Japanese Language Based on Ethnosemantics. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (1.07 MB)
Yue, H. (2561). การศึกษาอักขรวิธีและทักษะเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในตำราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน A Study of Orthography and Basic Skills for Communication in Higher Education Thai Textbooks of Yunnan Minzu University. (อุดมศิลป์ ภาณุพงศ์), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
 (405.51 KB)
กุลนิษก์, สอนวิทย์. (2561). การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคสูงวัย Packaging Design for the Elderly Consumers. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (1.37 MB)
สุดา, เดชพิทักษ์ศิริกุล. (2561). การเรียนรู้ของผู้ป่วยผ่านกระบวนการเรื่องเล่าความเจ็บป่วย The Learning of Patients through the Narrative Process of Illness. (เรืองรอง อัควิทย์, นามเดช นุสรา), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (170.01 KB)
สุดา, เดชพิทักษ์ศิริกุล. (2561). การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแบบกระชับของนักศึกษาพยาบาล เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในเยาวชน Psycho Brief Advice for Nursing Students in Smoking Cessation. (สินธุชัย สมจิตต์, บุญศิลป์ จิราภา), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
 (155.29 KB)
ธนัชชา, ทีปรักษพันธ์. (2561). ค่านิยมที่สะท้อนผ่านความหมายของชื่อเล่น ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Values Reflected through Meanings of Nicknames among Thais of Chinese Descent Aged 50-70 Years in Hat Yai District, Songkhla Province. (เศรษฐทอง พฤศจีก์, พานิชวรพันธ์ ศิรินาถ), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (343.44 KB)
ชนิกานต์, ใสยเกื้อ. (2561). บทบาทชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษาต่อปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช The Roles of Muslim Clubs in Higher Education Institutions towards the Problems of Southern Border Provinces: A Case Study of Nakhon Si Thammarat... มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
 (138.44 KB)
วรรณวดี, ชัยชาญกุล. (2561). ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) Middlemarch. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
 (131.8 KB)
Mowmessie, G. E. (2561). ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) Second Language Writing. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (94.11 KB)
 (439.98 KB)
สมบัติ, สมศรีพลอย. (2561). ลักษณะพระโพธิสัตว์จากคัมภีร์พุทธประวัติ ตอน “ผจญมาร” ตามแนวคิดแบบเถรวาทและมหายาน The Characteristics of Bodhisattva from the Scriptures of Buddha’s Story of “Subduing Mara”: A Comparative Study between Theravada and Mahayana Beliefs. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
 (146.09 KB)
ไพโรจน์, ทองคำสุก. (2561). วรรณกรรมรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์พระเจ้ากรุงธนบุรีสู่นาฏกรรม The King’s composition on Ramakien Literature of King Thonburi to Dramatic Performance. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (1.28 MB)
ชาญวิทย์, เยาวฤทธา. (2561). วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจของนักศึกษาต่อผู้ปกครองและปัจจัยที่ผู้พูดคำนึงถึง The Speech Act of Students’ Complaints to Parents and Factors Contributing to the Complaints. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (413.04 KB)
สิริพัฒน์, ชลคีรี. (2561). แบบเรียนภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม เรื่อง “น้ำ: วิถีคนวิถีไทย” สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ Cultural Thai Textbook Entitled “Water: Thai Ways of Living” for Foreign Students. (ทองหล่อ วิชชุกร), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
 (112.63 KB)
2560
อภิญญา, หนูมี. (2560). กระบวนการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Effective Management of Meeting: Case Study Bansomdejchaopraya Rajabhat University. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
 (5.28 MB)
กัณญาณัฐ, เสียงใหญ่. (2560). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Strategic Human Resource Management of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (529.67 KB)
กัลยา, ยศคำลือ. (2560). การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Moral Development of Public Administration Program of Loei Rajabhat University’s Students. (ติยะบุตร วีรานรี, วงศ์วรัญญู ธีรวัฒน์), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (2.45 MB)
ธนกร, สรรย์วราภิภู. (2560). การเชื่อมโยงสุนทรียศาสตร์ทางนาฏยศิลป์ตะวันตกกับผู้บริโภค The Link of Western Dance Aesthetics and Consumers. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (864.2 KB)
รอฮานี, เต๊ะซา. (2560). การเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน: กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา The Choosing of Languages for Communication in Daily Life: A Case Study of Secondary Students at Thamawittaya Mulniti School, Yala. (มูหะมัด ฟีรดาวซ์, หะยีหะซา กามีลียา), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
 (516.97 KB)

หน้า