ค้นหาบทความ

สถานการณ์ สว.

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 10/21/2014 - 10:16
วรรณรา ชื่นวัฒนา. (2555). สถานการณ์ สว.. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . https://doi.org/123 (Original work published มกราคม-ธันวาคม)

การศึกษาอักขรวิธีและทักษะเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในตำราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน A Study of Orthography and Basic Skills for Communication in Higher Education Thai Textbooks of Yunnan Minzu University

เขียนโดย admin เมื่อ จ, 01/28/2019 - 18:07
Yue, H. (2561). การศึกษาอักขรวิธีและทักษะเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในตำราเรียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน A Study of Orthography and Basic Skills for Communication in Higher Education Thai Textbooks of Yunnan Minzu University. (อุดมศิลป์ ภาณุพงศ์), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
ไฟล์แนบ (Full text): 

การศึกษาการนำคุณธรรม 12 ประการมาพัฒนาการดำเนินชีวิต เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และความกตัญญู: กรณีศึกษา นิทานพื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกษ The Study of Applying the 12 Virtues for Life Development Focusing on Morality, Ethics and Gratitude: A Case Study...

เขียนโดย admin เมื่อ จ, 01/28/2019 - 18:51

แบบเรียนภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม เรื่อง “น้ำ: วิถีคนวิถีไทย” สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ Cultural Thai Textbook Entitled “Water: Thai Ways of Living” for Foreign Students

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 01/29/2019 - 16:38
สิริพัฒน์, ชลคีรี. (2561). แบบเรียนภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม เรื่อง “น้ำ: วิถีคนวิถีไทย” สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ Cultural Thai Textbook Entitled “Water: Thai Ways of Living” for Foreign Students. (ทองหล่อ วิชชุกร), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
ไฟล์แนบ (Full text): 

ลักษณะพระโพธิสัตว์จากคัมภีร์พุทธประวัติ ตอน “ผจญมาร” ตามแนวคิดแบบเถรวาทและมหายาน The Characteristics of Bodhisattva from the Scriptures of Buddha’s Story of “Subduing Mara”: A Comparative Study between Theravada and Mahayana Beliefs

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 10:36

บทบาทชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษาต่อปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช The Roles of Muslim Clubs in Higher Education Institutions towards the Problems of Southern Border Provinces: A Case Study of Nakhon Si Thammarat...

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 10:45
ชนิกานต์, ใสยเกื้อ. (2561). บทบาทชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษาต่อปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช The Roles of Muslim Clubs in Higher Education Institutions towards the Problems of Southern Border Provinces: A Case Study of Nakhon Si Thammarat... มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
ไฟล์แนบ (Full text): 

การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร The Participation in Community Solid Waste Management for Sustainable Tourism at Song Klong Floating Market, Taling Chan Temple...

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 11:15

การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแบบกระชับของนักศึกษาพยาบาล เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในเยาวชน Psycho Brief Advice for Nursing Students in Smoking Cessation

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 11:25
สุดา, เดชพิทักษ์ศิริกุล. (2561). การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแบบกระชับของนักศึกษาพยาบาล เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในเยาวชน Psycho Brief Advice for Nursing Students in Smoking Cessation. (สินธุชัย สมจิตต์, บุญศิลป์ จิราภา), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
ไฟล์แนบ (Full text): 

ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) Middlemarch

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 11:37
วรรณวดี, ชัยชาญกุล. (2561). ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) Middlemarch. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
ไฟล์แนบ (Full text): 

หน้า