ค้นหาบทความ

การประยุกต์ใช้ตำนานในสังคมไทยร่วมสมัย: กรณีศึกษา คณะพุทธนครธรรม จังหวัดลำพูน Application of Legendary in Contemporary Thai Society: A Case Study of “Phuttha Nakorn Tham Group” Lampoon Province

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 11:50
วริศรา, อนันตโท. (2561). การประยุกต์ใช้ตำนานในสังคมไทยร่วมสมัย: กรณีศึกษา คณะพุทธนครธรรม จังหวัดลำพูน Application of Legendary in Contemporary Thai Society: A Case Study of “Phuttha Nakorn Tham Group” Lampoon Province. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม )

กลวิธีการรำของอิเหนาในบทพิลาปร่ำรัก ตอนอิเหนาคะนึงถึงจินตะหราวาตี Thai Classical Dance Techniques for the Role of Inao in the Depression Scene of Inao Khaneung Theung Jintahravati Episode

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 12:09

รูปแบบทำนองเพลงบอก กรณีศึกษา “เพลงบอกสุรินทร์ (ศิษย์สร้อยเสียงเสนาะ) จันทร์ทอง” Pleng Bork Melody: A Case Study of Pleng Bork Surin (Follwer of Soi Siang Sano Group) Janthong

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 12:17

ค่านิยมที่สะท้อนผ่านความหมายของชื่อเล่น ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Values Reflected through Meanings of Nicknames among Thais of Chinese Descent Aged 50-70 Years in Hat Yai District, Songkhla Province

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 12:31

วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจของนักศึกษาต่อผู้ปกครองและปัจจัยที่ผู้พูดคำนึงถึง The Speech Act of Students’ Complaints to Parents and Factors Contributing to the Complaints

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 12:38
ชาญวิทย์, เยาวฤทธา. (2561). วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจของนักศึกษาต่อผู้ปกครองและปัจจัยที่ผู้พูดคำนึงถึง The Speech Act of Students’ Complaints to Parents and Factors Contributing to the Complaints. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคสูงวัย Packaging Design for the Elderly Consumers

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 01/30/2019 - 14:50
กุลนิษก์, สอนวิทย์. (2561). การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคสูงวัย Packaging Design for the Elderly Consumers. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม)
ไฟล์แนบ (Full text): 

หน้า